باز کردن منو اصلی
مسرویگالیم
-

Zn

Cd
ظاهر
نقره-gray
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد روی، Zn،‏ 30
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈzɪŋk/‎ zingk
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
توصیحات مربوط به گروه Alternatively considered a post-فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۱۲، ۴، d
جرم اتمی استاندارد 65.38(2) گرم بر مول
آرایش الکترونی [Ar] 3d10 4s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 7.14 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 6.57 g·cm−۳
نقطه ذوب 692.68 K،‎ 419.53 °C،‎ 787.15 °F
نقطه جوش 1180 K،‎ 907 °C،‎ 1665 °F
گرمای هم‌جوشی 7.32 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 123.6 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 25.470 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 610 670 750 852 990 1179
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن +2, +1, 0
(amphoteric oxide)
الکترونگاتیوی 1.65 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش
(more)
نخستین: 906.4 کیلوژول بر مول
دومین: 1733.3 کیلوژول بر مول
سومین: 3833 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 134 pm
شعاع کووالانسی 122±4 pm
شعاع واندروالانسی 139 pm
متفرقه
ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس diamagnetic
مقاومت ویژه الکتریکی (20 °C) 59.0 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 116 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (25 °C) 30.2 µm·m−1·K−1
سرعت صوت (سیم نازک) (دمای اتاق) (rolled) 3850 m·s−1
مدول یانگ 108 GPa
مدول برشی 43 GPa
مدول حجمی 70 GPa
نسبت پواسون 0.25
سختی موس 2.5
سختی برینل 412 MPa
عدد کاس 7440-66-6
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های روی
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
64Zn 48.6% 64Zn ایزوتوپ پایدار است که 34 نوترون دارد
65Zn syn 243.8 d ε 1.3519 65Cu
γ 1.1155 -
66Zn 27.9% 66Zn ایزوتوپ پایدار است که 36 نوترون دارد
67Zn 4.1% 67Zn ایزوتوپ پایدار است که 37 نوترون دارد
68Zn 18.8% 68Zn ایزوتوپ پایدار است که 38 نوترون دارد
70Zn 0.6% 70Zn ایزوتوپ پایدار است که 40 نوترون دارد
72Zn syn 46.5 h β 0.458 72Ga