باز کردن منو اصلی

الگو:جعبه اطلاعات سلنیم

آرسنیکسلنیمبرم
S

Se

Te
ظاهر
Black, gray, and red allotropes
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد سلنیم، Se،‏ 34
تلفظ به انگلیسی ‎/sˈlniəm/‎ si-LEE-nee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه نافلزات
گروه، دوره، بلوک ۱۶، ۴، p
جرم اتمی استاندارد 78.96 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Ar] 4s2 3d10 4p4
الکترون به لایه 2, 8, 18, 6
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) (gray) 4.81 g·cm−۳
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) (alpha) 4.39 g·cm−3
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) (vitreous) 4.28 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 3.99 g·cm−۳
نقطه ذوب 494 K،‎ 221 °C،‎ 430 °F
نقطه جوش 958 K،‎ 685 °C،‎ 1265 °F
نقطه بحرانی 1766 K، 27.2 MPa
گرمای هم‌جوشی (gray) 6.69 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 95.48 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 25.363 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 500 552 617 704 813 958
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 6, 4, 2, 1,[۱] -2
(strongly اسیدic oxide)
الکترونگاتیوی 2.55 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 941.0 کیلوژول بر مول
دومین: 2045 کیلوژول بر مول
سومین: 2973.7 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 120 pm
شعاع کووالانسی 120±4 pm
شعاع واندروالانسی 190 pm
متفرقه
ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس دیامغناطیس[۲]
رسانایی گرمایی (300 K) (amorphous) 0.519 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (25 °C) (amorphous) 37 µm·m−1·K−1
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 3350 m/s
مدول یانگ 10 GPa
مدول برشی 3.7 GPa
مدول حجمی 8.3 GPa
نسبت پواسون 0.33
سختی موس 2.0
سختی برینل 736 MPa
عدد کاس 7782-49-2
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های سلنیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
72Se syn 8.4 d ε - 72As
γ 0.046 -
74Se 0.87% 74Se ایزوتوپ پایدار است که 40 نوترون دارد
75Se syn 119.779 d ε - 75As
γ 0.264, 0.136,
0.279
-
76Se 9.36% 76Se ایزوتوپ پایدار است که 42 نوترون دارد
77Se 7.63% 77Se ایزوتوپ پایدار است که 43 نوترون دارد
78Se 23.78% 78Se ایزوتوپ پایدار است که 44 نوترون دارد
79Se ایزوتوپ پرتوزای ناچیز 3.27×105 y β 0.151 79Br
80Se 49.61% 80Se ایزوتوپ پایدار است که 46 نوترون دارد
82Se 8.73% 1.08×1020 y ββ 2.995 82Kr

منابعویرایش

  1. "سلنیم : Selenium(I) chloride compound data". WebElements.com. Retrieved 2007-12-10.
  2. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.