الگو:Periodic table

جدول تناوبی
گروه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
فلزهای قلیایی فلزهای قلیایی خاکی نیتروژن کالکوژن هالوژن گاز نجیب
دوره

۱

۱
۲
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۳
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۴
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۵
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۴
۶
۵۵
۵۶
1 asterisk
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۷
۸۷
۸۸
1 asterisk
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
1 asterisk
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
 
1 asterisk
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
 

رنگ عدد اتمی فازهای ماده را (در شرایط استاندارد دما و فشار) نشان می‌دهد: black=جامد green=مایع red=گاز grey=Unknown
کناره فراوانی طبیعی عنصر را نشان می‌دهد: دیرینه از واپاشی مصنوعی
فلزات شبه‌فلزات نافلزات Unknown
chemical
properties
فلزهای قلیایی فلزهای قلیایی خاکی فلزات واسطه داخلی فلز واسطه فلز ضعیف نافلزها نافلزها گاز نجیب
لانتانیدها آکتینیدها
توضیحات الگو[ایجاد]