الگو:زبان‌های هندوایرانی

توضیحات الگو

این الگوی ناوبری چهار الگوی {{زبان‌های ایرانی}}، {{زبان‌های نورستانی}}، {{زبان‌های هندوآریایی باستان و میانه}} و {{زبان‌های هندوآریایی}} را ترکیب می کند. از این الگو فقط باید در مقاله زبان‌های هندوایرانی استفاده شود.