ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تقسیمات کشوری ایران/فاز دوم/تقسیمات کشوری ۱۳۹۴

از آنجا که از این صفحه برای اصلاح پیوندها و آمارگیری و ... استفاده می‌شود لطفاً ویرایشی در آن انجام ندهید. در صورت نیاز ویرایش مورد نظر خود را روی ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تقسیمات کشوری ایران/فاز دوم/تقسیمات کشوری ۱۳۹۴/موقت انجام دهید یا موضوع مورد نظر خود را در صفحهٔ بحث مطرح کنید. سپاس.


استان شهرستان بخش دهستان
استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهرستان اراک دهستان امان‌آباد
استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهرستان اراک دهستان امیریه
استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهرستان اراک دهستان داودآباد
استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهرستان اراک دهستان سده (اراک)
استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهرستان اراک دهستان شمس‌آباد (اراک)
استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهرستان اراک دهستان مشهد میقان
استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهرستان اراک دهستان حاجی‌آباد
استان مرکزی شهرستان اراک بخش ساروق دهستان ساروق (اراک)
استان مرکزی شهرستان اراک بخش ساروق دهستان مشهد الکوبه
استان مرکزی شهرستان اراک بخش معصومیه دهستان معصومیه
استان مرکزی شهرستان اراک بخش معصومیه دهستان مشک‌آباد
استان مرکزی شهرستان آشتیان بخش مرکزی شهرستان آشتیان دهستان سیاوشان
استان مرکزی شهرستان آشتیان بخش مرکزی شهرستان آشتیان دهستان گرکان
استان مرکزی شهرستان آشتیان بخش مرکزی شهرستان آشتیان دهستان مزرعه نو
استان مرکزی شهرستان تفرش بخش مرکزی شهرستان تفرش دهستان بازرجان
استان مرکزی شهرستان تفرش بخش مرکزی شهرستان تفرش دهستان رودبار (تفرش)
استان مرکزی شهرستان تفرش بخش مرکزی شهرستان تفرش دهستان خرازان
استان مرکزی شهرستان تفرش بخش مرکزی شهرستان تفرش دهستان کوه‌پناه
استان مرکزی شهرستان خمین بخش مرکزی شهرستان خمین دهستان آشناخور
استان مرکزی شهرستان خمین بخش مرکزی شهرستان خمین دهستان حمزه لو
استان مرکزی شهرستان خمین بخش مرکزی شهرستان خمین دهستان رستاق (خمین)
استان مرکزی شهرستان خمین بخش مرکزی شهرستان خمین دهستان صالحان
استان مرکزی شهرستان خمین بخش مرکزی شهرستان خمین دهستان گله‌زن
استان مرکزی شهرستان خمین بخش کمره دهستان چهارچشمه
استان مرکزی شهرستان خمین بخش کمره دهستان خرم‌دشت (خمین)
استان مرکزی شهرستان دلیجان بخش مرکزی شهرستان دلیجان دهستان دودهک
استان مرکزی شهرستان دلیجان بخش مرکزی شهرستان دلیجان دهستان هستیجان
استان مرکزی شهرستان دلیجان بخش مرکزی شهرستان دلیجان دهستان جاسب
استان مرکزی شهرستان دلیجان بخش مرکزی شهرستان دلیجان دهستان جوشق
استان مرکزی شهرستان ساوه بخش مرکزی شهرستان ساوه دهستان شاهسون‌کندی
استان مرکزی شهرستان ساوه بخش مرکزی شهرستان ساوه دهستان طراز ناهید
استان مرکزی شهرستان ساوه بخش مرکزی شهرستان ساوه دهستان قره چای
استان مرکزی شهرستان ساوه بخش مرکزی شهرستان ساوه دهستان نورعلی بیک
استان مرکزی شهرستان ساوه بخش نوبران دهستان آق‌کهریز
استان مرکزی شهرستان ساوه بخش نوبران دهستان بیات
استان مرکزی شهرستان ساوه بخش نوبران دهستان کوهپایه (ساوه)
استان مرکزی شهرستان شازند بخش مرکزی شهرستان شازند دهستان آستانه (شازند)
استان مرکزی شهرستان شازند بخش مرکزی شهرستان شازند دهستان کزاز
استان مرکزی شهرستان شازند بخش سربند دهستان هندودر
استان مرکزی شهرستان شازند بخش سربند دهستان مالمیر
استان مرکزی شهرستان شازند بخش زالیان دهستان پل دوآب
استان مرکزی شهرستان شازند بخش زالیان دهستان زالیان
استان مرکزی شهرستان شازند بخش زالیان دهستان نهرمیان
استان مرکزی شهرستان شازند بخش قره کهریز دهستان قره کهریز
استان مرکزی شهرستان شازند بخش قره کهریز دهستان کوهسار (شازند)
استان مرکزی شهرستان محلات بخش مرکزی شهرستان محلات دهستان باقرآباد
استان مرکزی شهرستان محلات بخش مرکزی شهرستان محلات دهستان خورهه
استان مرکزی شهرستان زرندیه بخش خرقان دهستان الویر
استان مرکزی شهرستان زرندیه بخش خرقان دهستان علیشار
استان مرکزی شهرستان زرندیه بخش خرقان دهستان دوزج
استان مرکزی شهرستان زرندیه بخش مرکزی شهرستان زرندیه دهستان حکیم‌آباد
استان مرکزی شهرستان زرندیه بخش مرکزی شهرستان زرندیه دهستان خشکرود (زرندیه)
استان مرکزی شهرستان زرندیه بخش مرکزی شهرستان زرندیه دهستان رودشور
استان مرکزی شهرستان کمیجان بخش مرکزی شهرستان کمیجان دهستان اسفندان
استان مرکزی شهرستان کمیجان بخش مرکزی شهرستان کمیجان دهستان وفس
استان مرکزی شهرستان کمیجان بخش میلاجرد دهستان خسروبیگ
استان مرکزی شهرستان کمیجان بخش میلاجرد دهستان میلاجرد
استان مرکزی شهرستان خنداب بخش قره‌چای دهستان اناج
استان مرکزی شهرستان خنداب بخش قره‌چای دهستان جاورسیان
استان مرکزی شهرستان خنداب بخش قره‌چای دهستان سنگ سفید
استان مرکزی شهرستان خنداب بخش مرکزی شهرستان خنداب دهستان خنداب
استان مرکزی شهرستان خنداب بخش مرکزی شهرستان خنداب دهستان دهچال
استان مرکزی شهرستان فراهان بخش مرکزی شهرستان فراهان دهستان فرمهین
استان مرکزی شهرستان فراهان بخش مرکزی شهرستان فراهان دهستان فشک
استان مرکزی شهرستان فراهان بخش خنجین دهستان خنجین
استان مرکزی شهرستان فراهان بخش خنجین دهستان تلخاب (فراهان)
استان گیلان شهرستان آستارا بخش مرکزی شهرستان آستارا دهستان حیران
استان گیلان شهرستان آستارا بخش مرکزی شهرستان آستارا دهستان ویرمونی
استان گیلان شهرستان آستارا بخش لوندویل دهستان چلوند
استان گیلان شهرستان آستارا بخش لوندویل دهستان لوندویل
استان گیلان شهرستان آستانه اشرفیه بخش کیاشهر دهستان دهگاه
استان گیلان شهرستان آستانه اشرفیه بخش کیاشهر دهستان کیاشهر
استان گیلان شهرستان آستانه اشرفیه بخش مرکزی شهرستان آستانه اشرفیه دهستان دهشال
استان گیلان شهرستان آستانه اشرفیه بخش مرکزی شهرستان آستانه اشرفیه دهستان گورکا
استان گیلان شهرستان آستانه اشرفیه بخش مرکزی شهرستان آستانه اشرفیه دهستان کیسم
استان گیلان شهرستان آستانه اشرفیه بخش مرکزی شهرستان آستانه اشرفیه دهستان چهارده
استان گیلان شهرستان بندر انزلی بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی دهستان چهارفریضه
استان گیلان شهرستان بندر انزلی بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی دهستان لیچارگی حسن رود
استان گیلان شهرستان طوالش بخش مرکزی شهرستان طوالش دهستان ساحلی جوکندان
استان گیلان شهرستان طوالش بخش مرکزی شهرستان طوالش دهستان طولارود
استان گیلان شهرستان طوالش بخش مرکزی شهرستان طوالش دهستان کوهستانی تالش
استان گیلان شهرستان طوالش بخش کرگان‌رود دهستان لیسار
استان گیلان شهرستان طوالش بخش کرگان‌رود دهستان خطبه‌سرا
استان گیلان شهرستان طوالش بخش اسالم دهستان اسالم
استان گیلان شهرستان طوالش بخش اسالم دهستان خاله‌سرا
استان گیلان شهرستان طوالش بخش اسالم دهستان خرجگیل
استان گیلان شهرستان طوالش بخش حویق دهستان حویق
استان گیلان شهرستان طوالش بخش حویق دهستان چوبر (طوالش)
استان گیلان شهرستان رشت بخش خمام دهستان چوکام
استان گیلان شهرستان رشت بخش خمام دهستان چاپارخانه
استان گیلان شهرستان رشت بخش خمام دهستان کته‌سرخمام
استان گیلان شهرستان رشت بخش سنگر دهستان اسلام‌آباد (رشت)
استان گیلان شهرستان رشت بخش سنگر دهستان سراوان
استان گیلان شهرستان رشت بخش سنگر دهستان سنگر (رشت)
استان گیلان شهرستان رشت بخش کوچصفهان دهستان بلسبنه
استان گیلان شهرستان رشت بخش کوچصفهان دهستان کنارسر
استان گیلان شهرستان رشت بخش کوچصفهان دهستان لولمان (رشت)
استان گیلان شهرستان رشت بخش لشت نشاء دهستان جیرهنده لشت نشا
استان گیلان شهرستان رشت بخش لشت نشاء دهستان علی‌آباد زیباکنار
استان گیلان شهرستان رشت بخش لشت نشاء دهستان گفشه لشت نشا
استان گیلان شهرستان رشت بخش مرکزی شهرستان رشت دهستان پسیخان
استان گیلان شهرستان رشت بخش مرکزی شهرستان رشت دهستان پیربازار
استان گیلان شهرستان رشت بخش مرکزی شهرستان رشت دهستان حومه (رشت)
استان گیلان شهرستان رشت بخش مرکزی شهرستان رشت دهستان لاکان
استان گیلان شهرستان رشت بخش خشکبیجار دهستان حاجی‌بکنده خشکبیجار
استان گیلان شهرستان رشت بخش خشکبیجار دهستان نوشر خشکبیجار
استان گیلان شهرستان رودبار بخش رحمت‌آباد و بلوکات دهستان بلوکات
استان گیلان شهرستان رودبار بخش رحمت‌آباد و بلوکات دهستان دشتویل
استان گیلان شهرستان رودبار بخش رحمت‌آباد و بلوکات دهستان رحمت‌آباد (رودبار)
استان گیلان شهرستان رودبار بخش عمارلو دهستان جیرنده
استان گیلان شهرستان رودبار بخش عمارلو دهستان کلیشم
استان گیلان شهرستان رودبار بخش مرکزی شهرستان رودبار دهستان رستم‌آباد جنوبی
استان گیلان شهرستان رودبار بخش مرکزی شهرستان رودبار دهستان رستم‌آباد شمالی
استان گیلان شهرستان رودبار بخش مرکزی شهرستان رودبار دهستان کلشتر
استان گیلان شهرستان رودبار بخش خورگام دهستان خورگام
استان گیلان شهرستان رودبار بخش خورگام دهستان دلفک
استان گیلان شهرستان رودسر بخش رحیم‌آباد دهستان اشکور سفلی
استان گیلان شهرستان رودسر بخش رحیم‌آباد دهستان اشکور علیا و سیارستاق ییلاقی
استان گیلان شهرستان رودسر بخش رحیم‌آباد دهستان رحیم‌آباد
استان گیلان شهرستان رودسر بخش رحیم‌آباد دهستان شوئیل
استان گیلان شهرستان رودسر بخش مرکزی شهرستان رودسر دهستان چینی‌جان
استان گیلان شهرستان رودسر بخش مرکزی شهرستان رودسر دهستان رضامحله
استان گیلان شهرستان رودسر بخش چابکسر دهستان اوشیان
استان گیلان شهرستان رودسر بخش چابکسر دهستان سیاهکلرود
استان گیلان شهرستان رودسر بخش کلاچای دهستان بی‌بالان
استان گیلان شهرستان رودسر بخش کلاچای دهستان ماچیان
استان گیلان شهرستان صومعه‌سرا بخش تولم دهستان تولم
استان گیلان شهرستان صومعه‌سرا بخش تولم دهستان هندخاله
استان گیلان شهرستان صومعه‌سرا بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا دهستان ضیابر
استان گیلان شهرستان صومعه‌سرا بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا دهستان طاهرگوراب
استان گیلان شهرستان صومعه‌سرا بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا دهستان کسما
استان گیلان شهرستان صومعه‌سرا بخش میرزا کوچک جنگلی دهستان گوراب زرمیخ
استان گیلان شهرستان صومعه‌سرا بخش میرزا کوچک جنگلی دهستان مرکیه
استان گیلان شهرستان فومن بخش مرکزی شهرستان فومن دهستان رودپیش
استان گیلان شهرستان فومن بخش مرکزی شهرستان فومن دهستان گشت (فومن)
استان گیلان شهرستان فومن بخش مرکزی شهرستان فومن دهستان گوراب‌پس
استان گیلان شهرستان فومن بخش مرکزی شهرستان فومن دهستان لولمان (فومن)
استان گیلان شهرستان فومن بخش سردار جنگل دهستان آلیان
استان گیلان شهرستان فومن بخش سردار جنگل دهستان سردار جنگل
استان گیلان شهرستان لنگرود بخش مرکزی شهرستان لنگرود دهستان چاف
استان گیلان شهرستان لنگرود بخش مرکزی شهرستان لنگرود دهستان دیوشل
استان گیلان شهرستان لنگرود بخش مرکزی شهرستان لنگرود دهستان گل سفید
استان گیلان شهرستان لنگرود بخش اطاقور دهستان اطاقور
استان گیلان شهرستان لنگرود بخش اطاقور دهستان لات لیل
استان گیلان شهرستان لنگرود بخش کومله دهستان دریاسر
استان گیلان شهرستان لنگرود بخش کومله دهستان مریدان
استان گیلان شهرستان لاهیجان بخش مرکزی شهرستان لاهیجان دهستان آهندان
استان گیلان شهرستان لاهیجان بخش مرکزی شهرستان لاهیجان دهستان بازکیاگوراب
استان گیلان شهرستان لاهیجان بخش مرکزی شهرستان لاهیجان دهستان لفمجان
استان گیلان شهرستان لاهیجان بخش مرکزی شهرستان لاهیجان دهستان لیالستان
استان گیلان شهرستان لاهیجان بخش مرکزی شهرستان لاهیجان دهستان لیل
استان گیلان شهرستان لاهیجان بخش رودبنه دهستان رودبنه
استان گیلان شهرستان لاهیجان بخش رودبنه دهستان شیرجوپشت
استان گیلان شهرستان شفت بخش احمدسرگوراب دهستان احمد سرگوراب
استان گیلان شهرستان شفت بخش احمدسرگوراب دهستان چوبر (شفت)
استان گیلان شهرستان شفت بخش مرکزی شهرستان شفت دهستان جیرده
استان گیلان شهرستان شفت بخش مرکزی شهرستان شفت دهستان ملاسرا
استان گیلان شهرستان املش بخش رانکوه دهستان سمام
استان گیلان شهرستان املش بخش رانکوه دهستان شبخوس‌لات
استان گیلان شهرستان املش بخش رانکوه دهستان کجید
استان گیلان شهرستان املش بخش مرکزی شهرستان املش دهستان املش جنوبی
استان گیلان شهرستان املش بخش مرکزی شهرستان املش دهستان املش شمالی
استان گیلان شهرستان رضوانشهر بخش پره‌سر دهستان دیناچال
استان گیلان شهرستان رضوانشهر بخش پره‌سر دهستان ییلاقی ارده
استان گیلان شهرستان رضوانشهر بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر دهستان خوشابر
استان گیلان شهرستان رضوانشهر بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر دهستان گیل دولاب
استان گیلان شهرستان سیاهکل بخش دیلمان دهستان پیرکوه
استان گیلان شهرستان سیاهکل بخش دیلمان دهستان دیلمان
استان گیلان شهرستان سیاهکل بخش مرکزی شهرستان سیاهکل دهستان توتکی
استان گیلان شهرستان سیاهکل بخش مرکزی شهرستان سیاهکل دهستان خرارود (سیاهکل)
استان گیلان شهرستان سیاهکل بخش مرکزی شهرستان سیاهکل دهستان مالفجان
استان گیلان شهرستان ماسال بخش شاندرمن دهستان شاندرمن
استان گیلان شهرستان ماسال بخش شاندرمن دهستان شیخ‌نشین
استان گیلان شهرستان ماسال بخش مرکزی شهرستان ماسال دهستان حومه (ماسال)
استان گیلان شهرستان ماسال بخش مرکزی شهرستان ماسال دهستان ماسال
استان مازندران شهرستان آمل بخش لاریجان دهستان بالا لاریجان
استان مازندران شهرستان آمل بخش لاریجان دهستان لاریجان سفلی
استان مازندران شهرستان آمل بخش مرکزی شهرستان آمل دهستان پایین‌خیابان لیتکوه
استان مازندران شهرستان آمل بخش مرکزی شهرستان آمل دهستان هرازپی جنوبی
استان مازندران شهرستان آمل بخش مرکزی شهرستان آمل دهستان دشت‌سر سفلی
استان مازندران شهرستان آمل بخش دابودشت دهستان دابوی جنوبی
استان مازندران شهرستان آمل بخش دابودشت دهستان دابوی میانی
استان مازندران شهرستان آمل بخش امامزاده عبدالله دهستان بالاخیابان لیتکوه
استان مازندران شهرستان آمل بخش امامزاده عبدالله دهستان چلاو
استان مازندران شهرستان آمل بخش دشت‌سر دهستان دشت‌سر شرقی
استان مازندران شهرستان آمل بخش دشت‌سر دهستان دشت‌سر غربی
استان مازندران شهرستان بابل بخش بندپی غربی دهستان خوش‌رود
استان مازندران شهرستان بابل بخش بندپی غربی دهستان شهیدآباد (بابل)
استان مازندران شهرستان بابل بخش مرکزی شهرستان بابل دهستان فیضیه
استان مازندران شهرستان بابل بخش مرکزی شهرستان بابل دهستان اسبوکلا
استان مازندران شهرستان بابل بخش مرکزی شهرستان بابل دهستان گنج افروز
استان مازندران شهرستان بابل بخش بندپی شرقی دهستان سجادرود
استان مازندران شهرستان بابل بخش بندپی شرقی دهستان فیروزجاه
استان مازندران شهرستان بابل بخش بابل‌کنار دهستان بابل‌کنار
استان مازندران شهرستان بابل بخش بابل‌کنار دهستان درازکلا
استان مازندران شهرستان بابل بخش لاله‌آباد دهستان کاری‌پی
استان مازندران شهرستان بابل بخش لاله‌آباد دهستان لاله‌آباد
استان مازندران شهرستان بابل بخش گتاب دهستان گتاب جنوبی
استان مازندران شهرستان بابل بخش گتاب دهستان گتاب شمالی
استان مازندران شهرستان بهشهر بخش مرکزی شهرستان بهشهر دهستان کوهستان (بهشهر)
استان مازندران شهرستان بهشهر بخش مرکزی شهرستان بهشهر دهستان میان‌کاله
استان مازندران شهرستان بهشهر بخش مرکزی شهرستان بهشهر دهستان پنج‌هزاره
استان مازندران شهرستان بهشهر بخش یانه‌سر دهستان شهدا (بهشهر)
استان مازندران شهرستان بهشهر بخش یانه‌سر دهستان عشرستاق
استان مازندران شهرستان تنکابن بخش مرکزی شهرستان تنکابن دهستان میرشمس‌الدین
استان مازندران شهرستان تنکابن بخش مرکزی شهرستان تنکابن دهستان گلیجان
استان مازندران شهرستان تنکابن بخش نشتا دهستان تمشکل
استان مازندران شهرستان تنکابن بخش نشتا دهستان کترا
استان مازندران شهرستان تنکابن بخش خرم‌آباد دهستان بلده
استان مازندران شهرستان تنکابن بخش خرم‌آباد دهستان دوهزار
استان مازندران شهرستان تنکابن بخش خرم‌آباد دهستان سه‌هزار
استان مازندران شهرستان رامسر بخش مرکزی شهرستان رامسر دهستان جنت‌رودبار
استان مازندران شهرستان رامسر بخش مرکزی شهرستان رامسر دهستان چهل‌شهید
استان مازندران شهرستان رامسر بخش مرکزی شهرستان رامسر دهستان سخت‌سر
استان مازندران شهرستان رامسر بخش مرکزی شهرستان رامسر دهستان اشکور
استان مازندران شهرستان ساری بخش چهاردانگه (ساری) دهستان پشتکوه (ساری)
استان مازندران شهرستان ساری بخش چهاردانگه (ساری) دهستان چهاردانگه (ساری)
استان مازندران شهرستان ساری بخش چهاردانگه (ساری) دهستان گرماب
استان مازندران شهرستان ساری بخش دودانگه دهستان بنافت
استان مازندران شهرستان ساری بخش دودانگه دهستان فریم
استان مازندران شهرستان ساری بخش مرکزی شهرستان ساری دهستان اسفیورد شوراب
استان مازندران شهرستان ساری بخش مرکزی شهرستان ساری دهستان کلیجان رستاق سفلی
استان مازندران شهرستان ساری بخش مرکزی شهرستان ساری دهستان مذکوره
استان مازندران شهرستان ساری بخش مرکزی شهرستان ساری دهستان میان‌دورود کوچک
استان مازندران شهرستان ساری بخش کلیجان‌رستاق دهستان تنگه سلیمان
استان مازندران شهرستان ساری بخش کلیجان‌رستاق دهستان کلیجان‌رستاق علیا
استان مازندران شهرستان ساری بخش رودپی دهستان رودپی شرقی
استان مازندران شهرستان ساری بخش رودپی دهستان رودپی غربی
استان مازندران شهرستان ساری بخش رودپی شمالی دهستان فرح‌آباد شمالی
استان مازندران شهرستان ساری بخش رودپی شمالی دهستان فرح‌آباد جنوبی
استان مازندران شهرستان سوادکوه بخش مرکزی شهرستان سوادکوه دهستان راستوپی
استان مازندران شهرستان سوادکوه بخش مرکزی شهرستان سوادکوه دهستان ولوپی
استان مازندران شهرستان سوادکوه بخش زیرآب دهستان سرخ‌کلا
استان مازندران شهرستان سوادکوه بخش زیرآب دهستان کسلیان
استان مازندران شهرستان قائم‌شهر بخش مرکزی شهرستان قائم‌شهر دهستان بالاتجن
استان مازندران شهرستان قائم‌شهر بخش مرکزی شهرستان قائم‌شهر دهستان بیشه‌سر
استان مازندران شهرستان قائم‌شهر بخش مرکزی شهرستان قائم‌شهر دهستان علی‌آباد (قائم‌شهر)
استان مازندران شهرستان قائم‌شهر بخش مرکزی شهرستان قائم‌شهر دهستان نوکندکلا
استان مازندران شهرستان قائم‌شهر بخش مرکزی شهرستان قائم‌شهر دهستان کوهساران
استان مازندران شهرستان نور بخش بلده دهستان اوزرود
استان مازندران شهرستان نور بخش بلده دهستان تتارستاق
استان مازندران شهرستان نور بخش بلده دهستان شیخ فضل‌الله نوری
استان مازندران شهرستان نور بخش چمستان دهستان لاویج
استان مازندران شهرستان نور بخش چمستان دهستان میان‌رود (نور)
استان مازندران شهرستان نور بخش چمستان دهستان ناتل‌رستاق
استان مازندران شهرستان نور بخش مرکزی شهرستان نور دهستان میان‌بند
استان مازندران شهرستان نور بخش مرکزی شهرستان نور دهستان ناتل‌کنار سفلی
استان مازندران شهرستان نور بخش مرکزی شهرستان نور دهستان ناتل‌کنار علیا
استان مازندران شهرستان نوشهر بخش کجور دهستان پنجک‌رستاق
استان مازندران شهرستان نوشهر بخش کجور دهستان توابع کجور
استان مازندران شهرستان نوشهر بخش کجور دهستان زانوس‌رستاق
استان مازندران شهرستان نوشهر بخش مرکزی شهرستان نوشهر دهستان بلده کجور
استان مازندران شهرستان نوشهر بخش مرکزی شهرستان نوشهر دهستان خیرودکنار
استان مازندران شهرستان نوشهر بخش مرکزی شهرستان نوشهر دهستان کالج
استان مازندران شهرستان بابلسر بخش مرکزی شهرستان بابلسر دهستان ساحلی
استان مازندران شهرستان بابلسر بخش مرکزی شهرستان بابلسر دهستان بابلرود
استان مازندران شهرستان بابلسر بخش بهنمیر دهستان بهنمیر
استان مازندران شهرستان بابلسر بخش بهنمیر دهستان عزیزک
استان مازندران شهرستان بابلسر بخش رودبست دهستان پازوار
استان مازندران شهرستان بابلسر بخش رودبست دهستان خشکرود (بابلسر)
استان مازندران شهرستان محمودآباد بخش سرخ‌رود دهستان دابوی شمالی
استان مازندران شهرستان محمودآباد بخش سرخ‌رود دهستان هرازپی شمالی
استان مازندران شهرستان محمودآباد بخش مرکزی شهرستان محمودآباد دهستان اهلمرستاق جنوبی
استان مازندران شهرستان محمودآباد بخش مرکزی شهرستان محمودآباد دهستان اهلم‌رستاق شمالی
استان مازندران شهرستان محمودآباد بخش مرکزی شهرستان محمودآباد دهستان هرازپی غربی
استان مازندران شهرستان نکا بخش مرکزی شهرستان نکا دهستان پی‌رجه
استان مازندران شهرستان نکا بخش مرکزی شهرستان نکا دهستان قره‌طغان
استان مازندران شهرستان نکا بخش مرکزی شهرستان نکا دهستان مهروان
استان مازندران شهرستان نکا بخش هزارجریب دهستان استخرپشت
استان مازندران شهرستان نکا بخش هزارجریب دهستان زارم‌رود
استان مازندران شهرستان چالوس بخش مرکزی شهرستان چالوس دهستان کلارستاق شرقی
استان مازندران شهرستان چالوس بخش مرکزی شهرستان چالوس دهستان کلارستاق غربی
استان مازندران شهرستان چالوس بخش مرزن‌آباد دهستان بیرون‌بشم
استان مازندران شهرستان چالوس بخش مرزن‌آباد دهستان کوهستان (چالوس)
استان مازندران شهرستان جویبار بخش گیل‌خوران دهستان چپکرود
استان مازندران شهرستان جویبار بخش گیل‌خوران دهستان لاریم
استان مازندران شهرستان جویبار بخش مرکزی شهرستان جویبار دهستان حسن‌رضا
استان مازندران شهرستان جویبار بخش مرکزی شهرستان جویبار دهستان سیاهرود (جویبار)
استان مازندران شهرستان گلوگاه بخش کلباد دهستان کلباد شرقی
استان مازندران شهرستان گلوگاه بخش کلباد دهستان کلباد غربی
استان مازندران شهرستان گلوگاه بخش مرکزی شهرستان گلوگاه دهستان توسکاچشمه
استان مازندران شهرستان گلوگاه بخش مرکزی شهرستان گلوگاه دهستان آزادگان (گلوگاه)
استان مازندران شهرستان فریدون‌کنار بخش دهفری دهستان امامزاده عبدالله شمالی
استان مازندران شهرستان فریدون‌کنار بخش دهفری دهستان امامزاده عبدالله جنوبی
استان مازندران شهرستان فریدون‌کنار بخش مرکزی شهرستان فریدون‌کنار دهستان باریک رود شمالی
استان مازندران شهرستان فریدون‌کنار بخش مرکزی شهرستان فریدون‌کنار دهستان باریک رود جنوبی
استان مازندران شهرستان عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان عباس‌آباد دهستان لنگارود شرقی
استان مازندران شهرستان عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان عباس‌آباد دهستان لنگارود غربی
استان مازندران شهرستان عباس‌آباد بخش سلمانشهر دهستان کلار‌آباد غربی
استان مازندران شهرستان عباس‌آباد بخش کلار دهستان کلار شرقی
استان مازندران شهرستان عباس‌آباد بخش کلار دهستان کلار غربی
استان مازندران شهرستان میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان میان‌دورود دهستان کوهدشت شرقی
استان مازندران شهرستان میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان میان‌دورود دهستان کوهدشت غربی
استان مازندران شهرستان میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان میان‌دورود دهستان میان‌دورود بزرگ
استان مازندران شهرستان میان‌دورود بخش گهرباران دهستان گهرباران شمالی
استان مازندران شهرستان میان‌دورود بخش گهرباران دهستان گهرباران جنوبی
استان مازندران شهرستان سیمرغ بخش مرکزی شهرستان سیمرغ دهستان کیاکلا
استان مازندران شهرستان سیمرغ بخش مرکزی شهرستان سیمرغ دهستان دشت کنار
استان مازندران شهرستان سیمرغ بخش تالارپی دهستان تالارپی
استان مازندران شهرستان سیمرغ بخش تالارپی دهستان طور
استان مازندران شهرستان سوادکوه شمالی بخش مرکزی شهرستان سوادکوه شمالی دهستان شرق و غرب شیرگاه
استان مازندران شهرستان سوادکوه شمالی بخش مرکزی شهرستان سوادکوه شمالی دهستان لفور
استان مازندران شهرستان سوادکوه شمالی بخش نارنجستان دهستان چایباغ
استان مازندران شهرستان سوادکوه شمالی بخش نارنجستان دهستان هتکه
استان مازندران شهرستان کلاردشت بخش مرکزی شهرستان کلاردشت دهستان کلاردشت شرقی
استان مازندران شهرستان کلاردشت بخش مرکزی شهرستان کلاردشت دهستان کلاردشت غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش مرکزی شهرستان اهر دهستان آذغان
استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش مرکزی شهرستان اهر دهستان اوچ‌هاچا
استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش مرکزی شهرستان اهر دهستان بزکش
استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش مرکزی شهرستان اهر دهستان قشلاق (اهر)
استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش مرکزی شهرستان اهر دهستان گویجه‌بل
استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش مرکزی شهرستان اهر دهستان ورگهان
استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش هوراند دهستان چهاردانگه (اهر)
استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش هوراند دهستان دودانگه (اهر)
استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش هوراند دهستان دیکله
استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهرستان تبریز دهستان آجی‌چای
استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهرستان تبریز دهستان اسپران
استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهرستان تبریز دهستان میدان‌چای
استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهرستان تبریز دهستان سردصحرا
استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش خسروشاه دهستان تازه‌کند (تبریز)
استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش خسروشاه دهستان لاهیجان (تبریز)
استان آذربایجان شرقی شهرستان سراب بخش مرکزی شهرستان سراب دهستان ابرغان
استان آذربایجان شرقی شهرستان سراب بخش مرکزی شهرستان سراب دهستان آغمیون
استان آذربایجان شرقی شهرستان سراب بخش مرکزی شهرستان سراب دهستان حومه (سراب)
استان آذربایجان شرقی شهرستان سراب بخش مرکزی شهرستان سراب دهستان رازلیق
استان آذربایجان شرقی شهرستان سراب بخش مرکزی شهرستان سراب دهستان صایین
استان آذربایجان شرقی شهرستان سراب بخش مرکزی شهرستان سراب دهستان ملایعقوب
استان آذربایجان شرقی شهرستان سراب بخش مهربان دهستان اردلان
استان آذربایجان شرقی شهرستان سراب بخش مهربان دهستان آلان برآغوش
استان آذربایجان شرقی شهرستان سراب بخش مهربان دهستان شربیان
استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه بخش مرکزی شهرستان مراغه دهستان سراجوی شمالی
استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه بخش مرکزی شهرستان مراغه دهستان سراجوی غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه بخش مرکزی شهرستان مراغه دهستان قره‌ناز
استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه بخش سراجو دهستان سراجوی جنوبی
استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه بخش سراجو دهستان سراجوی شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه بخش سراجو دهستان قوری‌چای غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند بخش مرکزی شهرستان مرند دهستان بناب (مرند)
استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند بخش مرکزی شهرستان مرند دهستان دولت‌آباد (مرند)
استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند بخش مرکزی شهرستان مرند دهستان زنوزق
استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند بخش مرکزی شهرستان مرند دهستان کشکسرای
استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند بخش مرکزی شهرستان مرند دهستان میشاب شمالی
استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند بخش مرکزی شهرستان مرند دهستان هرزندات شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند بخش مرکزی شهرستان مرند دهستان هرزندات غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند بخش یامچی دهستان ذوالبین
استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند بخش یامچی دهستان یکانات
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش ترکمانچای دهستان اوچ‌تپه غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش ترکمانچای دهستان بروانان شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش ترکمانچای دهستان بروانان غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش ترکمانچای دهستان بروانان مرکزی
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش کاغذکنان دهستان قافلانکوه شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش کاغذکنان دهستان کاغذکنان شمالی
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش کاغذکنان دهستان کاغذکنان مرکزی
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش کندوان دهستان تیرچائی
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش کندوان دهستان کندوان
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش کندوان دهستان گرمه شمالی
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش مرکزی شهرستان میانه دهستان اوچ‌تپه شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش مرکزی شهرستان میانه دهستان شیخ‌درآباد
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش مرکزی شهرستان میانه دهستان قافلانکوه غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش مرکزی شهرستان میانه دهستان قزل‌اوزن
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش مرکزی شهرستان میانه دهستان کله‌بوز شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش مرکزی شهرستان میانه دهستان کله‌بوز غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش مرکزی شهرستان میانه دهستان گرمه جنوبی
استان آذربایجان شرقی شهرستان هشترود بخش مرکزی شهرستان هشترود دهستان سلوک
استان آذربایجان شرقی شهرستان هشترود بخش مرکزی شهرستان هشترود دهستان علی‌آباد (هشترود)
استان آذربایجان شرقی شهرستان هشترود بخش مرکزی شهرستان هشترود دهستان قرانقو
استان آذربایجان شرقی شهرستان هشترود بخش مرکزی شهرستان هشترود دهستان کوهسار (هشترود)
استان آذربایجان شرقی شهرستان هشترود بخش مرکزی شهرستان هشترود دهستان چاراویماق شمال شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان هشترود بخش نظرکهریزی دهستان آلمالو
استان آذربایجان شرقی شهرستان هشترود بخش نظرکهریزی دهستان نظرکهریزی
استان آذربایجان شرقی شهرستان بناب بخش مرکزی شهرستان بناب دهستان بناجوی شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان بناب بخش مرکزی شهرستان بناب دهستان بناجوی شمالی
استان آذربایجان شرقی شهرستان بناب بخش مرکزی شهرستان بناب دهستان بناجوی غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان بستان‌آباد بخش تیکمه‌داش دهستان اوجان شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان بستان‌آباد بخش تیکمه‌داش دهستان سهندآباد
استان آذربایجان شرقی شهرستان بستان‌آباد بخش تیکمه‌داش دهستان عباس شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان بستان‌آباد بخش تیکمه‌داش دهستان عباس غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان بستان‌آباد بخش مرکزی شهرستان بستان‌آباد دهستان اوجان غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان بستان‌آباد بخش مرکزی شهرستان بستان‌آباد دهستان شبلی
استان آذربایجان شرقی شهرستان بستان‌آباد بخش مرکزی شهرستان بستان‌آباد دهستان قوریگل
استان آذربایجان شرقی شهرستان بستان‌آباد بخش مرکزی شهرستان بستان‌آباد دهستان مهرانرود جنوبی
استان آذربایجان شرقی شهرستان بستان‌آباد بخش مرکزی شهرستان بستان‌آباد دهستان مهرانرود مرکزی
استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر بخش صوفیان دهستان چله‌خانه
استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر بخش صوفیان دهستان رودقات
استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر بخش صوفیان دهستان میشو جنوبی
استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر بخش مرکزی شهرستان شبستر دهستان سیس (شبستر)
استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر بخش مرکزی شهرستان شبستر دهستان گونی شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر بخش مرکزی شهرستان شبستر دهستان گونی مرکزی
استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر بخش تسوج دهستان چهرگان
استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر بخش تسوج دهستان گونی غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر بخش مرکزی شهرستان کلیبر دهستان پیغان‌چایی
استان آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر بخش مرکزی شهرستان کلیبر دهستان مولان
استان آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر بخش مرکزی شهرستان کلیبر دهستان میشه‌پاره
استان آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر بخش مرکزی شهرستان کلیبر دهستان ییلاق (کلیبر)
استان آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر بخش آبش‌احمد دهستان آبش‌احمد
استان آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر بخش آبش‌احمد دهستان سیدان
استان آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر بخش آبش‌احمد دهستان قشلاق (کلیبر)
استان آذربایجان شرقی شهرستان هریس بخش خواجه دهستان بدوستان غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان هریس بخش خواجه دهستان مواضع‌خان شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان هریس بخش خواجه دهستان مواضع‌خان شمالی
استان آذربایجان شرقی شهرستان هریس بخش مرکزی شهرستان هریس دهستان بدوستان شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان هریس بخش مرکزی شهرستان هریس دهستان خانمرود
استان آذربایجان شرقی شهرستان هریس بخش مرکزی شهرستان هریس دهستان باروق (هریس)
استان آذربایجان شرقی شهرستان جلفا بخش سیه‌رود دهستان دیزمار غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان جلفا بخش سیه‌رود دهستان نوجه‌مهر
استان آذربایجان شرقی شهرستان جلفا بخش مرکزی شهرستان جلفا دهستان شجاع
استان آذربایجان شرقی شهرستان جلفا بخش مرکزی شهرستان جلفا دهستان ارسی
استان آذربایجان شرقی شهرستان جلفا بخش مرکزی شهرستان جلفا دهستان داران
استان آذربایجان شرقی شهرستان ملکان بخش لیلان دهستان لیلان جنوبی
استان آذربایجان شرقی شهرستان ملکان بخش لیلان دهستان لیلان شمالی
استان آذربایجان شرقی شهرستان ملکان بخش مرکزی شهرستان ملکان دهستان گاودول شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان ملکان بخش مرکزی شهرستان ملکان دهستان گاودول غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان ملکان بخش مرکزی شهرستان ملکان دهستان گاودول مرکزی
استان آذربایجان شرقی شهرستان آذرشهر بخش گوگان دهستان تیمورلو
استان آذربایجان شرقی شهرستان آذرشهر بخش گوگان دهستان دستجرد (آذرشهر)
استان آذربایجان شرقی شهرستان آذرشهر بخش ممقان دهستان شهرک (آذرشهر)
استان آذربایجان شرقی شهرستان آذرشهر بخش حومه دهستان شیرامین
استان آذربایجان شرقی شهرستان آذرشهر بخش حومه دهستان قبله‌داغی
استان آذربایجان شرقی شهرستان آذرشهر بخش حومه دهستان قاضی‌جهان
استان آذربایجان شرقی شهرستان آذرشهر بخش حومه دهستان ینگجه
استان آذربایجان شرقی شهرستان اسکو بخش ایلخچی دهستان شورکات جنوبی
استان آذربایجان شرقی شهرستان اسکو بخش ایلخچی دهستان جزیره
استان آذربایجان شرقی شهرستان اسکو بخش مرکزی شهرستان اسکو دهستان باویل
استان آذربایجان شرقی شهرستان اسکو بخش مرکزی شهرستان اسکو دهستان سهند
استان آذربایجان شرقی شهرستان اسکو بخش مرکزی شهرستان اسکو دهستان گنبر
استان آذربایجان شرقی شهرستان چاراویماق بخش شادیان دهستان چاراویماق جنوب شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان چاراویماق بخش شادیان دهستان چاراویماق شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان چاراویماق بخش مرکزی شهرستان چاراویماق دهستان چاراویماق جنوب غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان چاراویماق بخش مرکزی شهرستان چاراویماق دهستان چاراویماق مرکزی
استان آذربایجان شرقی شهرستان چاراویماق بخش مرکزی شهرستان چاراویماق دهستان قوری‌چای شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان چاراویماق بخش مرکزی شهرستان چاراویماق دهستان ورقه
استان آذربایجان شرقی شهرستان ورزقان بخش خاروانا دهستان ارزیل
استان آذربایجان شرقی شهرستان ورزقان بخش خاروانا دهستان جوشین
استان آذربایجان شرقی شهرستان ورزقان بخش خاروانا دهستان دیزمار مرکزی
استان آذربایجان شرقی شهرستان ورزقان بخش مرکزی شهرستان ورزقان دهستان ازومدل جنوبی
استان آذربایجان شرقی شهرستان ورزقان بخش مرکزی شهرستان ورزقان دهستان ازومدل شمالی
استان آذربایجان شرقی شهرستان ورزقان بخش مرکزی شهرستان ورزقان دهستان بکرآباد
استان آذربایجان شرقی شهرستان ورزقان بخش مرکزی شهرستان ورزقان دهستان سینا
استان آذربایجان شرقی شهرستان عجب‌شیر بخش قلعه‌چای دهستان دیزجرود شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان عجب‌شیر بخش قلعه‌چای دهستان کوهستان (عجب‌شیر)
استان آذربایجان شرقی شهرستان عجب‌شیر بخش مرکزی شهرستان عجب‌شیر دهستان خضرلو
استان آذربایجان شرقی شهرستان عجب‌شیر بخش مرکزی شهرستان عجب‌شیر دهستان دیزجرود غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان خداآفرین بخش مرکزی شهرستان خداآفرین دهستان بسطاملو
استان آذربایجان شرقی شهرستان خداآفرین بخش مرکزی شهرستان خداآفرین دهستان کیوان
استان آذربایجان شرقی شهرستان خداآفرین بخش گرمادوز دهستان گرمادوز شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان خداآفرین بخش گرمادوز دهستان گرمادوز غربی
استان آذربایجان شرقی شهرستان خداآفرین بخش منجوان دهستان دیزمار شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان خداآفرین بخش منجوان دهستان منجوان شرقی
استان آذربایجان شرقی شهرستان خداآفرین بخش منجوان دهستان منجوان غربی
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش انزل دهستان انزل جنوبی
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش انزل دهستان انزل شمالی
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش سیلوانه دهستان ترگور
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش سیلوانه دهستان دشت (ارومیه)
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش سیلوانه دهستان مرگور
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش صومای برادوست دهستان برادوست
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش صومای برادوست دهستان صومای جنوبی
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش صومای برادوست دهستان صومای شمالی
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش مرکزی شهرستان ارومیه دهستان باراندوز
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش مرکزی شهرستان ارومیه دهستان باراندوزچای جنوبی
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش مرکزی شهرستان ارومیه دهستان باراندوزچای شمالی
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش مرکزی شهرستان ارومیه دهستان باش‌قلعه
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش مرکزی شهرستان ارومیه دهستان بکشلوچای
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش مرکزی شهرستان ارومیه دهستان ترکمان
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش مرکزی شهرستان ارومیه دهستان دول
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش مرکزی شهرستان ارومیه دهستان روضه‌چای
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش مرکزی شهرستان ارومیه دهستان نازلوی جنوبی
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش نازلو دهستان طلاتپه
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش نازلو دهستان نازلوچای
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش نازلو دهستان نازلو شمالی
استان آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر دهستان پیران
استان آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر دهستان منگور غربی
استان آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر دهستان لاهیجان (پیرانشهر)
استان آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر بخش لاجان دهستان لاهیجان شرقی
استان آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر بخش لاجان دهستان لاهیجان غربی
استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش مرکزی شهرستان خوی دهستان دیزج
استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش مرکزی شهرستان خوی دهستان رهال
استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش مرکزی شهرستان خوی دهستان فیرورق
استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش مرکزی شهرستان خوی دهستان قره‌سو (خوی)
استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش مرکزی شهرستان خوی دهستان گوهران (خوی)
استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش صفائیه دهستان الند
استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش صفائیه دهستان سکمن‌آباد
استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش ایواوغلی دهستان ایواوغلی
استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش ایواوغلی دهستان ولدیان
استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش قطور دهستان زری
استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش قطور دهستان قطور
استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت بخش مرکزی شهرستان سردشت دهستان آلان
استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت بخش مرکزی شهرستان سردشت دهستان باسک کولسه
استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت بخش مرکزی شهرستان سردشت دهستان بریاجی
استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت بخش مرکزی شهرستان سردشت دهستان گورک سردشت
استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت بخش وزینه دهستان گورک نعلین
استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت بخش وزینه دهستان ملکاری
استان آذربایجان غربی شهرستان سلماس بخش مرکزی شهرستان سلماس دهستان زولاچای
استان آذربایجان غربی شهرستان سلماس بخش مرکزی شهرستان سلماس دهستان کره سنی
استان آذربایجان غربی شهرستان سلماس بخش مرکزی شهرستان سلماس دهستان کنارپروژ
استان آذربایجان غربی شهرستان سلماس بخش مرکزی شهرستان سلماس دهستان لکستان
استان آذربایجان غربی شهرستان سلماس بخش کوهسار دهستان چهریق
استان آذربایجان غربی شهرستان سلماس بخش کوهسار دهستان شپیران
استان آذربایجان غربی شهرستان سلماس بخش کوهسار دهستان شناتال
استان آذربایجان غربی شهرستان ماکو بخش مرکزی شهرستان ماکو دهستان چایپاسار حنوبی
استان آذربایجان غربی شهرستان ماکو بخش مرکزی شهرستان ماکو دهستان قلعه دره سی
استان آذربایجان غربی شهرستان ماکو بخش مرکزی شهرستان ماکو دهستان قره‌سو (ماکو)
استان آذربایجان غربی شهرستان ماکو بخش بازرگان دهستان چایپاسار شمالی
استان آذربایجان غربی شهرستان ماکو بخش بازرگان دهستان ساری سو
استان آذربایجان غربی شهرستان مهاباد بخش خلیفان دهستان کانی‌بازار
استان آذربایجان غربی شهرستان مهاباد بخش خلیفان دهستان منگور شرقی
استان آذربایجان غربی شهرستان مهاباد بخش مرکزی شهرستان مهاباد دهستان آختاچی غربی
استان آذربایجان غربی شهرستان مهاباد بخش مرکزی شهرستان مهاباد دهستان مکریان شرقی
استان آذربایجان غربی شهرستان مهاباد بخش مرکزی شهرستان مهاباد دهستان مکریان غربی
استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب بخش مرکزی شهرستان میاندوآب دهستان زرینه‌رود جنوبی
استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب بخش مرکزی شهرستان میاندوآب دهستان زرینه‌رود شمالی
استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب بخش مرکزی شهرستان میاندوآب دهستان زرینه‌رود (میاندوآب)
استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب بخش مرکزی شهرستان میاندوآب دهستان مرحمت‌آباد
استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب بخش مرکزی شهرستان میاندوآب دهستان مکریان شمالی
استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب بخش مرکزی شهرستان میاندوآب دهستان مرحمت‌آباد جنوبی
استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب بخش مرحمت‌آباد دهستان مرحمت‌آباد شمالی
استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب بخش مرحمت‌آباد دهستان مرحمت‌آبادمیانی
استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب بخش باروق دهستان باروق (میاندوآب)
استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب بخش باروق دهستان آجرلوی شرقی
استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب بخش باروق دهستان آجرلوی غربی
استان آذربایجان غربی شهرستان نقده بخش مرکزی شهرستان نقده دهستان بیگم‌قلعه
استان آذربایجان غربی شهرستان نقده بخش مرکزی شهرستان نقده دهستان سلدوز
استان آذربایجان غربی شهرستان نقده بخش محمدیار دهستان المهدی (نقده)
استان آذربایجان غربی شهرستان نقده بخش محمدیار دهستان حسنلو
استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان بخش سیمینه دهستان آختاچی شرقی
استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان بخش سیمینه دهستان آختاچی محالی
استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان بخش سیمینه دهستان بهی دهبکری
استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان بخش مرکزی شهرستان بوکان دهستان آختاچی
استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان بخش مرکزی شهرستان بوکان دهستان ایل‌تیمور
استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان بخش مرکزی شهرستان بوکان دهستان ایل‌گورک
استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان بخش مرکزی شهرستان بوکان دهستان بهی فیض‌الله بیگی
استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین‌دژ بخش مرکزی شهرستان شاهین‌دژ دهستان صفاخانه
استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین‌دژ بخش مرکزی شهرستان شاهین‌دژ دهستان محمودآباد (شاهین‌دژ)
استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین‌دژ بخش مرکزی شهرستان شاهین‌دژ دهستان هولاسو
استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین‌دژ بخش کشاورز دهستان چهاردولی (شاهین‌دژ)
استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین‌دژ بخش کشاورز دهستان کشاورز
استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب بخش مرکزی شهرستان تکاب دهستان افشار
استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب بخش مرکزی شهرستان تکاب دهستان انصار
استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب بخش مرکزی شهرستان تکاب دهستان کرفتو
استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان دهستان احمدآباد (تکاب)
استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان دهستان ساروق (تکاب)
استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان دهستان چمن
استان آذربایجان غربی شهرستان اشنویه بخش مرکزی شهرستان اشنویه دهستان اشنویه شمالی
استان آذربایجان غربی شهرستان اشنویه بخش مرکزی شهرستان اشنویه دهستان دشت بیل
استان آذربایجان غربی شهرستان اشنویه بخش نالوس دهستان اشنویه جنوبی
استان آذربایجان غربی شهرستان اشنویه بخش نالوس دهستان هق
استان آذربایجان غربی شهرستان چالدران بخش دشتک دهستان آواجیق شمالی
استان آذربایجان غربی شهرستان چالدران بخش دشتک دهستان آواجیق جنوبی
استان آذربایجان غربی شهرستان چالدران بخش مرکزی شهرستان چالدران دهستان چالدران جنوبی
استان آذربایجان غربی شهرستان چالدران بخش مرکزی شهرستان چالدران دهستان چالدران شمالی
استان آذربایجان غربی شهرستان چالدران بخش مرکزی شهرستان چالدران دهستان ببه‌جیک
استان آذربایجان غربی شهرستان پلدشت بخش ارس دهستان گچلرات شرقی
استان آذربایجان غربی شهرستان پلدشت بخش ارس دهستان گچلرات غربی
استان آذربایجان غربی شهرستان پلدشت بخش مرکزی شهرستان پلدشت دهستان چایپاسار شرقی
استان آذربایجان غربی شهرستان پلدشت بخش مرکزی شهرستان پلدشت دهستان زنگبار
استان آذربایجان غربی شهرستان چایپاره بخش حاجیلار دهستان حاجیلار شمالی
استان آذربایجان غربی شهرستان چایپاره بخش حاجیلار دهستان حاجیلار جنوبی
استان آذربایجان غربی شهرستان چایپاره بخش مرکزی شهرستان چایپاره دهستان قره ضیاءالدین
استان آذربایجان غربی شهرستان چایپاره بخش مرکزی شهرستان چایپاره دهستان چورس
استان آذربایجان غربی شهرستان شوط بخش قره‌قویون دهستان چشمه سرا
استان آذربایجان غربی شهرستان شوط بخش قره‌قویون دهستان قره‌قویون جنوبی
استان آذربایجان غربی شهرستان شوط بخش مرکزی شهرستان شوط دهستان قره‌قویون شمالی
استان آذربایجان غربی شهرستان شوط بخش مرکزی شهرستان شوط دهستان یولاگلدی
استان کرمانشاه شهرستان اسلام‌آباد غرب بخش حمیل دهستان منصوری
استان کرمانشاه شهرستان اسلام‌آباد غرب بخش حمیل دهستان هرسم
استان کرمانشاه شهرستان اسلام‌آباد غرب بخش حمیل دهستان حمیل
استان کرمانشاه شهرستان اسلام‌آباد غرب بخش مرکزی شهرستان اسلام‌آباد غرب دهستان حسن‌آباد (اسلام‌آباد غرب)
استان کرمانشاه شهرستان اسلام‌آباد غرب بخش مرکزی شهرستان اسلام‌آباد غرب دهستان حومه جنوبی
استان کرمانشاه شهرستان اسلام‌آباد غرب بخش مرکزی شهرستان اسلام‌آباد غرب دهستان حومه شمالی
استان کرمانشاه شهرستان اسلام‌آباد غرب بخش مرکزی شهرستان اسلام‌آباد غرب دهستان شیان
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش فیروزآباد (کرمانشاه) دهستان جلال‌وند
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش فیروزآباد (کرمانشاه) دهستان سرفیروزآباد
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش فیروزآباد (کرمانشاه) دهستان عثمانوند
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه دهستان بالادربند
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه دهستان دورود فرامان
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه دهستان قره‌سو (کرمانشاه)
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه دهستان میان‌دربند
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش ماهیدشت دهستان چقانرگس
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش ماهیدشت دهستان ماهیدشت
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش کوزران دهستان سنجابی
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش کوزران دهستان هفت‌آشیان
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش بیلوار دهستان رازآور
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش بیلوار دهستان پشت دربند
استان کرمانشاه شهرستان پاوه بخش باینگان دهستان ماکوان
استان کرمانشاه شهرستان پاوه بخش باینگان دهستان شیوه‌سر
استان کرمانشاه شهرستان پاوه بخش مرکزی شهرستان پاوه دهستان شمشیر
استان کرمانشاه شهرستان پاوه بخش مرکزی شهرستان پاوه دهستان هولی
استان کرمانشاه شهرستان پاوه بخش نوسود دهستان سیروان
استان کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب دهستان پشت تنگ
استان کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب دهستان حومه سرپل
استان کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب دهستان دشت ذهاب
استان کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب دهستان بشیوه پاطاق
استان کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب دهستان جگیران
استان کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب دهستان سرقلعه
استان کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب بخش قلعه‌شاهین دهستان قلعه شاهین
استان کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب بخش قلعه‌شاهین دهستان سراب قلعه شاهین
استان کرمانشاه شهرستان سنقر بخش مرکزی شهرستان سنقر دهستان آب‌باریک
استان کرمانشاه شهرستان سنقر بخش مرکزی شهرستان سنقر دهستان باوله
استان کرمانشاه شهرستان سنقر بخش مرکزی شهرستان سنقر دهستان سراب (سنقر)
استان کرمانشاه شهرستان سنقر بخش مرکزی شهرستان سنقر دهستان گاورود (سنقر)
استان کرمانشاه شهرستان سنقر بخش مرکزی شهرستان سنقر دهستان پارسینه
استان کرمانشاه شهرستان سنقر بخش کلیائی دهستان آگاهان
استان کرمانشاه شهرستان سنقر بخش کلیائی دهستان سطر
استان کرمانشاه شهرستان سنقر بخش کلیائی دهستان کیونانات
استان کرمانشاه شهرستان قصر شیرین بخش سومار دهستان سومار
استان کرمانشاه شهرستان قصر شیرین بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین دهستان الوند (قصر شیرین)
استان کرمانشاه شهرستان قصر شیرین بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین دهستان نصرآباد (قصر شیرین)
استان کرمانشاه شهرستان قصر شیرین بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین دهستان فتح‌آباد (قصر شیرین)
استان کرمانشاه شهرستان کنگاور بخش مرکزی شهرستان کنگاور دهستان خزل غربی
استان کرمانشاه شهرستان کنگاور بخش مرکزی شهرستان کنگاور دهستان فش
استان کرمانشاه شهرستان کنگاور بخش مرکزی شهرستان کنگاور دهستان کرماجان
استان کرمانشاه شهرستان کنگاور بخش مرکزی شهرستان کنگاور دهستان گودین
استان کرمانشاه شهرستان کنگاور بخش مرکزی شهرستان کنگاور دهستان قزوینه
استان کرمانشاه شهرستان گیلانغرب بخش مرکزی شهرستان گیلانغرب دهستان چله
استان کرمانشاه شهرستان گیلانغرب بخش مرکزی شهرستان گیلانغرب دهستان حومه (گیلانغرب)
استان کرمانشاه شهرستان گیلانغرب بخش مرکزی شهرستان گیلانغرب دهستان دیره
استان کرمانشاه شهرستان گیلانغرب بخش مرکزی شهرستان گیلانغرب دهستان ویژنان
استان کرمانشاه شهرستان گیلانغرب بخش گواور دهستان حیدریه
استان کرمانشاه شهرستان گیلانغرب بخش گواور دهستان گوآور
استان کرمانشاه شهرستان جوانرود بخش مرکزی شهرستان جوانرود دهستان پلنگانه
استان کرمانشاه شهرستان جوانرود بخش مرکزی شهرستان جوانرود دهستان بازان
استان کرمانشاه شهرستان جوانرود بخش کلاشی دهستان شروینه
استان کرمانشاه شهرستان جوانرود بخش کلاشی دهستان کلاشی
استان کرمانشاه شهرستان صحنه بخش دینور دهستان حر
استان کرمانشاه شهرستان صحنه بخش دینور دهستان دینور
استان کرمانشاه شهرستان صحنه بخش دینور دهستان کندوله
استان کرمانشاه شهرستان صحنه بخش مرکزی شهرستان صحنه دهستان خدابنده‌لو
استان کرمانشاه شهرستان صحنه بخش مرکزی شهرستان صحنه دهستان صحنه
استان کرمانشاه شهرستان صحنه بخش مرکزی شهرستان صحنه دهستان گاماسیاب (صحنه)
استان کرمانشاه شهرستان صحنه بخش مرکزی شهرستان صحنه دهستان هجر
استان کرمانشاه شهرستان هرسین بخش بیستون دهستان چم‌چمال
استان کرمانشاه شهرستان هرسین بخش بیستون دهستان شیرز
استان کرمانشاه شهرستان هرسین بخش مرکزی شهرستان هرسین دهستان چشمه‌کبود
استان کرمانشاه شهرستان هرسین بخش مرکزی شهرستان هرسین دهستان حومه (هرسین)
استان کرمانشاه شهرستان ثلاث باباجانی بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی دهستان خانه‌شور
استان کرمانشاه شهرستان ثلاث باباجانی بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی دهستان دشت حر
استان کرمانشاه شهرستان ثلاث باباجانی بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی دهستان زمکان
استان کرمانشاه شهرستان ثلاث باباجانی بخش ازگله دهستان ازگله
استان کرمانشاه شهرستان دالاهو بخش گهواره دهستان قلخانی
استان کرمانشاه شهرستان دالاهو بخش گهواره دهستان گورانی
استان کرمانشاه شهرستان دالاهو بخش مرکزی شهرستان دالاهو دهستان بان‌زرده
استان کرمانشاه شهرستان دالاهو بخش مرکزی شهرستان دالاهو دهستان بیونیج
استان کرمانشاه شهرستان دالاهو بخش مرکزی شهرستان دالاهو دهستان حومه کرند
استان کرمانشاه شهرستان روانسر بخش شاهو دهستان قوری‌قلعه
استان کرمانشاه شهرستان روانسر بخش شاهو دهستان منصورآقایی
استان کرمانشاه شهرستان روانسر بخش مرکزی شهرستان روانسر دهستان بدر (روانسر)
استان کرمانشاه شهرستان روانسر بخش مرکزی شهرستان روانسر دهستان حسن‌آباد (روانسر)
استان کرمانشاه شهرستان روانسر بخش مرکزی شهرستان روانسر دهستان دولت‌آباد (روانسر)
استان کرمانشاه شهرستان روانسر بخش مرکزی شهرستان روانسر دهستان زالوآب
استان خوزستان شهرستان آبادان بخش اروندکنار دهستان مینوبار
استان خوزستان شهرستان آبادان بخش اروندکنار دهستان نصار
استان خوزستان شهرستان آبادان بخش اروندکنار دهستان نوآباد
استان خوزستان شهرستان آبادان بخش مرکزی شهرستان آبادان دهستان بهمن‌شیر جنوبی
استان خوزستان شهرستان آبادان بخش مرکزی شهرستان آبادان دهستان بهمن‌شیر شمالی
استان خوزستان شهرستان آبادان بخش مرکزی شهرستان آبادان دهستان شلاهی
استان خوزستان شهرستان اندیمشک بخش الوار گرمسیری دهستان حسینیه
استان خوزستان شهرستان اندیمشک بخش الوار گرمسیری دهستان قیلاب
استان خوزستان شهرستان اندیمشک بخش الوار گرمسیری دهستان مازو
استان خوزستان شهرستان اندیمشک بخش مرکزی شهرستان اندیمشک دهستان حومه (اندیمشک)
استان خوزستان شهرستان اهواز بخش مرکزی شهرستان اهواز دهستان الهائی
استان خوزستان شهرستان اهواز بخش مرکزی شهرستان اهواز دهستان لامی
استان خوزستان شهرستان اهواز بخش اسماعیلیه دهستان اسماعیلیه شمالی
استان خوزستان شهرستان اهواز بخش اسماعیلیه دهستان اسماعیلیه جنوبی
استان خوزستان شهرستان اهواز بخش غیزانیه دهستان مشرحات
استان خوزستان شهرستان اهواز بخش غیزانیه دهستان غیزانیه
استان خوزستان شهرستان ایذه بخش دهدز دهستان دنباله‌رود جنوبی
استان خوزستان شهرستان ایذه بخش دهدز دهستان دنباله‌رود شمالی
استان خوزستان شهرستان ایذه بخش دهدز دهستان دهدز
استان خوزستان شهرستان ایذه بخش مرکزی شهرستان ایذه دهستان پیان
استان خوزستان شهرستان ایذه بخش مرکزی شهرستان ایذه دهستان حومه شرقی (ایذه)
استان خوزستان شهرستان ایذه بخش مرکزی شهرستان ایذه دهستان حومه غربی (ایذه)
استان خوزستان شهرستان ایذه بخش مرکزی شهرستان ایذه دهستان مرغا
استان خوزستان شهرستان ایذه بخش مرکزی شهرستان ایذه دهستان هلایجان
استان خوزستان شهرستان ایذه بخش سوسن دهستان سوسن شرقی
استان خوزستان شهرستان ایذه بخش سوسن دهستان سوسن غربی
استان خوزستان شهرستان بندر ماهشهر بخش بندر امام خمینی دهستان بندر امام خمینی
استان خوزستان شهرستان بندر ماهشهر بخش مرکزی شهرستان بندر ماهشهر دهستان جراحی
استان خوزستان شهرستان بهبهان بخش زیدون دهستان درونک
استان خوزستان شهرستان بهبهان بخش زیدون دهستان سردشت (بهبهان)
استان خوزستان شهرستان بهبهان بخش مرکزی شهرستان بهبهان دهستان حومه (بهبهان)
استان خوزستان شهرستان بهبهان بخش مرکزی شهرستان بهبهان دهستان دودانگه (بهبهان)
استان خوزستان شهرستان بهبهان بخش تشان دهستان تشان شرقی
استان خوزستان شهرستان بهبهان بخش تشان دهستان تشان غربی
استان خوزستان شهرستان خرمشهر بخش مرکزی شهرستان خرمشهر دهستان حومه شرقی (خرمشهر)
استان خوزستان شهرستان خرمشهر بخش مرکزی شهرستان خرمشهر دهستان حومه غربی (خرمشهر)
استان خوزستان شهرستان خرمشهر بخش مرکزی شهرستان خرمشهر دهستان غرب کارون
استان خوزستان شهرستان خرمشهر بخش مینو دهستان جزیره مینو
استان خوزستان شهرستان دزفول بخش سردشت دهستان سردشت (دزفول)
استان خوزستان شهرستان دزفول بخش سردشت دهستان ماهوربرنجی
استان خوزستان شهرستان دزفول بخش مرکزی شهرستان دزفول دهستان شمس‌آباد (دزفول)
استان خوزستان شهرستان دزفول بخش مرکزی شهرستان دزفول دهستان قبله‌ای
استان خوزستان شهرستان دزفول بخش چغامیش دهستان چغامیش
استان خوزستان شهرستان دزفول بخش چغامیش دهستان خیبر
استان خوزستان شهرستان دزفول بخش شهیون دهستان دره‌کاید
استان خوزستان شهرستان دزفول بخش شهیون دهستان احمد فداله
استان خوزستان شهرستان دزفول بخش شهیون دهستان امامزاده سیدمحمود
استان خوزستان شهرستان دزفول بخش شهیون دهستان سید ولی‌الدین
استان خوزستان شهرستان دزفول بخش شهیون دهستان شهی
استان خوزستان شهرستان دشت آزادگان بخش بستان دهستان بستان (دشت آزادگان)
استان خوزستان شهرستان دشت آزادگان بخش بستان دهستان سعیدیه
استان خوزستان شهرستان دشت آزادگان بخش مرکزی شهرستان دشت آزادگان دهستان الله اکبر
استان خوزستان شهرستان دشت آزادگان بخش مرکزی شهرستان دشت آزادگان دهستان حومه شرقی (دشت آزادگان)
استان خوزستان شهرستان دشت آزادگان بخش مرکزی شهرستان دشت آزادگان دهستان حومه غربی (دشت آزادگان)
استان خوزستان شهرستان رامهرمز بخش مرکزی شهرستان رامهرمز دهستان حومه شرقی (رامهرمز)
استان خوزستان شهرستان رامهرمز بخش مرکزی شهرستان رامهرمز دهستان حومه غربی (رامهرمز)
استان خوزستان شهرستان رامهرمز بخش رودزرد دهستان جره (رامهرمز)
استان خوزستان شهرستان رامهرمز بخش رودزرد دهستان ماماتین
استان خوزستان شهرستان رامهرمز بخش سلطان‌آباد دهستان سلطان‌آباد (رامهرمز)
استان خوزستان شهرستان رامهرمز بخش سلطان‌آباد دهستان رستم‌آباد
استان خوزستان شهرستان رامهرمز بخش ابولفارس دهستان ابوالفارس
استان خوزستان شهرستان رامهرمز بخش ابولفارس دهستان سه تلون
استان خوزستان شهرستان شادگان بخش مرکزی شهرستان شادگان دهستان آبشار
استان خوزستان شهرستان شادگان بخش مرکزی شهرستان شادگان دهستان بوزی
استان خوزستان شهرستان شادگان بخش مرکزی شهرستان شادگان دهستان جفال
استان خوزستان شهرستان شادگان بخش مرکزی شهرستان شادگان دهستان حسینی
استان خوزستان شهرستان شادگان بخش خنافره دهستان سالمی
استان خوزستان شهرستان شادگان بخش خنافره دهستان ناصری
استان خوزستان شهرستان شادگان بخش دارخوین دهستان دارخوین
استان خوزستان شهرستان شادگان بخش دارخوین دهستان دریسیه
استان خوزستان شهرستان شوشتر بخش مرکزی شهرستان شوشتر دهستان سردارآباد
استان خوزستان شهرستان شوشتر بخش مرکزی شهرستان شوشتر دهستان شهید مدرس
استان خوزستان شهرستان شوشتر بخش شعیبیه دهستان شعیبیه شرقی
استان خوزستان شهرستان شوشتر بخش شعیبیه دهستان شعیبیه غربی
استان خوزستان شهرستان شوشتر بخش میان آب دهستان میان آب جنوبی
استان خوزستان شهرستان شوشتر بخش میان آب دهستان میان‌آب شمالی
استان خوزستان شهرستان مسجدسلیمان بخش مرکزی شهرستان مسجدسلیمان دهستان جهانگیری
استان خوزستان شهرستان مسجدسلیمان بخش مرکزی شهرستان مسجدسلیمان دهستان جهانگیری شمالی
استان خوزستان شهرستان مسجدسلیمان بخش گلگیر دهستان تل بزان
استان خوزستان شهرستان مسجدسلیمان بخش گلگیر دهستان تمبی گلگیر
استان خوزستان شهرستان مسجدسلیمان بخش عنبر دهستان عنبر
استان خوزستان شهرستان مسجدسلیمان بخش عنبر دهستان ذیلابی
استان خوزستان شهرستان شوش بخش شاوور دهستان آهودشت
استان خوزستان شهرستان شوش بخش شاوور دهستان سیدعباس
استان خوزستان شهرستان شوش بخش شاوور دهستان شاوور
استان خوزستان شهرستان شوش بخش مرکزی شهرستان شوش دهستان بن معلی
استان خوزستان شهرستان شوش بخش مرکزی شهرستان شوش دهستان حسین‌آباد (شوش)
استان خوزستان شهرستان شوش بخش فتح‌المبین دهستان چنانه
استان خوزستان شهرستان شوش بخش فتح‌المبین دهستان سرخه
استان خوزستان شهرستان باغ‌ملک بخش مرکزی شهرستان باغ‌ملک دهستان رودزرد
استان خوزستان شهرستان باغ‌ملک بخش مرکزی شهرستان باغ‌ملک دهستان قلعه‌تل
استان خوزستان شهرستان باغ‌ملک بخش مرکزی شهرستان باغ‌ملک دهستان منگشت
استان خوزستان شهرستان باغ‌ملک بخش مرکزی شهرستان باغ‌ملک دهستان هپرو
استان خوزستان شهرستان باغ‌ملک بخش صیدون دهستان صیدون جنوبی
استان خوزستان شهرستان باغ‌ملک بخش صیدون دهستان صیدون شمالی
استان خوزستان شهرستان باغ‌ملک بخش میداوود دهستان سرله
استان خوزستان شهرستان باغ‌ملک بخش میداوود دهستان میداود
استان خوزستان شهرستان امیدیه بخش جایزان دهستان جایزان
استان خوزستان شهرستان امیدیه بخش مرکزی شهرستان امیدیه دهستان آسیاب
استان خوزستان شهرستان امیدیه بخش مرکزی شهرستان امیدیه دهستان چاه سالم
استان خوزستان شهرستان لالی بخش مرکزی شهرستان لالی دهستان دشت لالی
استان خوزستان شهرستان لالی بخش مرکزی شهرستان لالی دهستان سادات
استان خوزستان شهرستان لالی بخش حتی دهستان جاستون شهه
استان خوزستان شهرستان لالی بخش حتی دهستان حتی
استان خوزستان شهرستان هندیجان بخش مرکزی شهرستان هندیجان دهستان هندیجان شرقی
استان خوزستان شهرستان هندیجان بخش مرکزی شهرستان هندیجان دهستان هندیجان غربی
استان خوزستان شهرستان هندیجان بخش چم خلف‌عیسی دهستان چم خلف عیسی
استان خوزستان شهرستان هندیجان بخش چم خلف‌عیسی دهستان سورین
استان خوزستان شهرستان رامشیر بخش مرکزی شهرستان رامشیر دهستان عبدلیه شرقی
استان خوزستان شهرستان رامشیر بخش مرکزی شهرستان رامشیر دهستان عبدلیه غربی
استان خوزستان شهرستان رامشیر بخش مشراگه دهستان آزاده
استان خوزستان شهرستان رامشیر بخش مشراگه دهستان مشراگه
استان خوزستان شهرستان گتوند بخش عقیلی دهستان عقیلی جنوبی
استان خوزستان شهرستان گتوند بخش عقیلی دهستان عقیلی شمالی
استان خوزستان شهرستان گتوند بخش مرکزی شهرستان گتوند دهستان جنت‌مکان
استان خوزستان شهرستان گتوند بخش مرکزی شهرستان گتوند دهستان کیارس
استان خوزستان شهرستان اندیکا بخش آبژدان دهستان آبژدان
استان خوزستان شهرستان اندیکا بخش آبژدان دهستان کوشک (اندیکا)
استان خوزستان شهرستان اندیکا بخش چلو دهستان چلو
استان خوزستان شهرستان اندیکا بخش چلو دهستان للر و کتک
استان خوزستان شهرستان اندیکا بخش مرکزی شهرستان اندیکا دهستان شلال و دشتگل
استان خوزستان شهرستان اندیکا بخش مرکزی شهرستان اندیکا دهستان قلعه خواجه
استان خوزستان شهرستان هفتکل بخش رغیوه دهستان رغیوه
استان خوزستان شهرستان هفتکل بخش رغیوه دهستان گزین
استان خوزستان شهرستان هفتکل بخش مرکزی شهرستان هفتکل دهستان حومه (هفتکل)
استان خوزستان شهرستان هویزه بخش نیسان دهستان بنی صالح
استان خوزستان شهرستان هویزه بخش نیسان دهستان نیسان
استان خوزستان شهرستان هویزه بخش مرکزی شهرستان هویزه دهستان هویزه شمالی
استان خوزستان شهرستان هویزه بخش مرکزی شهرستان هویزه دهستان هویزه جنوبی
استان خوزستان شهرستان باوی بخش مرکزی شهرستان باوی دهستان ملاثانی
استان خوزستان شهرستان باوی بخش مرکزی شهرستان باوی دهستان عناقچه
استان خوزستان شهرستان باوی بخش ویس دهستان ویس
استان خوزستان شهرستان باوی بخش ویس دهستان زرگان
استان خوزستان شهرستان حمیدیه بخش مرکزی شهرستان حمیدیه دهستان کرخه
استان خوزستان شهرستان حمیدیه بخش مرکزی شهرستان حمیدیه دهستان دهکده
استان خوزستان شهرستان حمیدیه بخش گمبوعه دهستان طراح
استان خوزستان شهرستان حمیدیه بخش گمبوعه دهستان جهاد
استان خوزستان شهرستان آغاجاری بخش مرکزی شهرستان آغاجاری دهستان آغاجاری
استان خوزستان شهرستان آغاجاری بخش جولکی دهستان سرجولکی
استان خوزستان شهرستان آغاجاری بخش جولکی دهستان آب باران
استان خوزستان شهرستان کارون بخش مرکزی شهرستان کارون دهستان کوت عبدالله
استان خوزستان شهرستان کارون بخش مرکزی شهرستان کارون دهستان قلعه‌چنان
استان خوزستان شهرستان کارون بخش سویسه دهستان سویسه
استان خوزستان شهرستان کارون بخش سویسه دهستان موران
استان فارس شهرستان آباده بخش مرکزی شهرستان آباده دهستان ایزدخواست
استان فارس شهرستان آباده بخش مرکزی شهرستان آباده دهستان بهمن
استان فارس شهرستان آباده بخش مرکزی شهرستان آباده دهستان بیدک
استان فارس شهرستان آباده بخش مرکزی شهرستان آباده دهستان سورمق
استان فارس شهرستان آباده بخش مرکزی شهرستان آباده دهستان خسروشیرین
استان فارس شهرستان استهبان بخش رونیز دهستان خیر
استان فارس شهرستان استهبان بخش رونیز دهستان رونیز
استان فارس شهرستان استهبان بخش مرکزی شهرستان استهبان دهستان ایج
استان فارس شهرستان اقلید بخش سده (اقلید) دهستان آسپاس
استان فارس شهرستان اقلید بخش سده (اقلید) دهستان دژکرد
استان فارس شهرستان اقلید بخش سده (اقلید) دهستان سده (اقلید)
استان فارس شهرستان اقلید بخش مرکزی شهرستان اقلید دهستان خنجشت
استان فارس شهرستان اقلید بخش مرکزی شهرستان اقلید دهستان شهرمیان
استان فارس شهرستان اقلید بخش حسن‌آباد دهستان احمدآباد (اقلید)
استان فارس شهرستان اقلید بخش حسن‌آباد دهستان حسن‌آباد (اقلید)
استان فارس شهرستان اقلید بخش حسن‌آباد دهستان بکان
استان فارس شهرستان جهرم بخش خفر دهستان خفر
استان فارس شهرستان جهرم بخش خفر دهستان راهگان
استان فارس شهرستان جهرم بخش خفر دهستان سفیدار
استان فارس شهرستان جهرم بخش خفر دهستان علی‌آباد (جهرم)
استان فارس شهرستان جهرم بخش خفر دهستان گل‌برنجی
استان فارس شهرستان جهرم بخش سیمکان دهستان پشت پر
استان فارس شهرستان جهرم بخش سیمکان دهستان پل به بالا
استان فارس شهرستان جهرم بخش سیمکان دهستان پل به پایین
استان فارس شهرستان جهرم بخش کردیان دهستان علویه
استان فارس شهرستان جهرم بخش کردیان دهستان قطب‌آباد
استان فارس شهرستان جهرم بخش مرکزی شهرستان جهرم دهستان جلگاه
استان فارس شهرستان جهرم بخش مرکزی شهرستان جهرم دهستان کوهک
استان فارس شهرستان داراب بخش رستاق دهستان رستاق (داراب)
استان فارس شهرستان داراب بخش رستاق دهستان کوهستان (داراب)
استان فارس شهرستان داراب بخش مرکزی شهرستان داراب دهستان بالش
استان فارس شهرستان داراب بخش مرکزی شهرستان داراب دهستان پاسخن
استان فارس شهرستان داراب بخش مرکزی شهرستان داراب دهستان بختاجرد
استان فارس شهرستان داراب بخش مرکزی شهرستان داراب دهستان فسارود
استان فارس شهرستان داراب بخش مرکزی شهرستان داراب دهستان نصروان
استان فارس شهرستان داراب بخش مرکزی شهرستان داراب دهستان هشیوار
استان فارس شهرستان داراب بخش فورگ دهستان آبشور
استان فارس شهرستان داراب بخش فورگ دهستان فورگ
استان فارس شهرستان داراب بخش جنت دهستان قلعه بیابان
استان فارس شهرستان داراب بخش جنت دهستان قریه الخیر
استان فارس شهرستان سپیدان بخش بیضا دهستان بانش
استان فارس شهرستان سپیدان بخش بیضا دهستان بیضا
استان فارس شهرستان سپیدان بخش بیضا دهستان کوشک هزار
استان فارس شهرستان سپیدان بخش مرکزی شهرستان سپیدان دهستان خفری
استان فارس شهرستان سپیدان بخش مرکزی شهرستان سپیدان دهستان کمهر
استان فارس شهرستان سپیدان بخش مرکزی شهرستان سپیدان دهستان شش پیر
استان فارس شهرستان سپیدان بخش همایجان دهستان سرناباد
استان فارس شهرستان سپیدان بخش همایجان دهستان همایجان
استان فارس شهرستان شیراز بخش زرقان دهستان بندامیر
استان فارس شهرستان شیراز بخش زرقان دهستان زرقان
استان فارس شهرستان شیراز بخش زرقان دهستان رحمت‌آباد (شیراز)
استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهرستان شیراز دهستان بیدزرد
استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهرستان شیراز دهستان داریان
استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهرستان شیراز دهستان دراک
استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهرستان شیراز دهستان سیاخ دارنگون
استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهرستان شیراز دهستان قره‌باغ
استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهرستان شیراز دهستان کفترک
استان فارس شهرستان شیراز بخش ارژن دهستان دشت ارژن
استان فارس شهرستان شیراز بخش ارژن دهستان قره‌چمن
استان فارس شهرستان شیراز بخش ارژن دهستان کوه مره سرخی
استان فارس شهرستان فسا بخش ششده و قره‌بلاغ دهستان ششده
استان فارس شهرستان فسا بخش ششده و قره‌بلاغ دهستان قره‌بلاغ (فسا)
استان فارس شهرستان فسا بخش شیبکوه دهستان فدشکویه
استان فارس شهرستان فسا بخش شیبکوه دهستان میانده
استان فارس شهرستان فسا بخش مرکزی شهرستان فسا دهستان جنگل (فسا)
استان فارس شهرستان فسا بخش مرکزی شهرستان فسا دهستان صحرارود
استان فارس شهرستان فسا بخش مرکزی شهرستان فسا دهستان کوشک قاضی
استان فارس شهرستان فسا بخش نوبندگان دهستان نوبندگان
استان فارس شهرستان فیروزآباد بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد دهستان احمدآباد (فیروزآباد)
استان فارس شهرستان فیروزآباد بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد دهستان جایدشت
استان فارس شهرستان فیروزآباد بخش میمند دهستان پرزیتون
استان فارس شهرستان فیروزآباد بخش میمند دهستان خواجه‌ای
استان فارس شهرستان فیروزآباد بخش میمند دهستان دادنجان
استان فارس شهرستان کازرون بخش جره و بالاده دهستان جره (کازرون)
استان فارس شهرستان کازرون بخش جره و بالاده دهستان دادین
استان فارس شهرستان کازرون بخش جره و بالاده دهستان فامور
استان فارس شهرستان کازرون بخش کنارتخته و کمارج دهستان کنارتخته
استان فارس شهرستان کازرون بخش کنارتخته و کمارج دهستان کمارج
استان فارس شهرستان کازرون بخش کوهمره دهستان دشت برم
استان فارس شهرستان کازرون بخش کوهمره دهستان کوهمره
استان فارس شهرستان کازرون بخش مرکزی شهرستان کازرون دهستان بلیان
استان فارس شهرستان کازرون بخش مرکزی شهرستان کازرون دهستان دریس
استان فارس شهرستان کازرون بخش مرکزی شهرستان کازرون دهستان شاپور
استان فارس شهرستان کازرون بخش چنار شاهیجان دهستان انارستان (کازرون)
استان فارس شهرستان کازرون بخش چنار شاهیجان دهستان سمقان
استان فارس شهرستان کازرون بخش خشت دهستان امامزاده محمد
استان فارس شهرستان کازرون بخش خشت دهستان بورکی
استان فارس شهرستان لارستان بخش اوز دهستان بیدشهر
استان فارس شهرستان لارستان بخش اوز دهستان فیشور
استان فارس شهرستان لارستان بخش جویم دهستان جویم
استان فارس شهرستان لارستان بخش جویم دهستان هرم
استان فارس شهرستان لارستان بخش مرکزی شهرستان لارستان دهستان حومه (لارستان)
استان فارس شهرستان لارستان بخش مرکزی شهرستان لارستان دهستان درزوسابیان
استان فارس شهرستان لارستان بخش مرکزی شهرستان لارستان دهستان دهکویه
استان فارس شهرستان لارستان بخش بیرم دهستان بیرم
استان فارس شهرستان لارستان بخش بیرم دهستان بالاده
استان فارس شهرستان لارستان بخش بنارویه دهستان بنارویه
استان فارس شهرستان لارستان بخش بنارویه دهستان ده فیش
استان فارس شهرستان لارستان بخش صحرای باغ دهستان صحرای باغ
استان فارس شهرستان لارستان بخش صحرای باغ دهستان عمادده
استان فارس شهرستان مرودشت بخش کامفیروز دهستان خرم‌مکان
استان فارس شهرستان مرودشت بخش کامفیروز دهستان کامفیروز جنوبی
استان فارس شهرستان مرودشت بخش مرکزی شهرستان مرودشت دهستان رامجردیک
استان فارس شهرستان مرودشت بخش مرکزی شهرستان مرودشت دهستان رودبال
استان فارس شهرستان مرودشت بخش مرکزی شهرستان مرودشت دهستان کناره
استان فارس شهرستان مرودشت بخش مرکزی شهرستان مرودشت دهستان مجدآباد
استان فارس شهرستان مرودشت بخش مرکزی شهرستان مرودشت دهستان محمدآباد (مرودشت)
استان فارس شهرستان مرودشت بخش مرکزی شهرستان مرودشت دهستان نقش رستم
استان فارس شهرستان مرودشت بخش درودزن دهستان ابرج
استان فارس شهرستان مرودشت بخش درودزن دهستان درودزن
استان فارس شهرستان مرودشت بخش درودزن دهستان رامجرد دو
استان فارس شهرستان مرودشت بخش سیدان دهستان خفرک علیا
استان فارس شهرستان مرودشت بخش سیدان دهستان رحمت
استان فارس شهرستان مرودشت بخش کر دهستان گرمه
استان فارس شهرستان مرودشت بخش کر دهستان کامفیروز شمالی
استان فارس شهرستان ممسنی بخش ماهورمیلانی دهستان ماهور
استان فارس شهرستان ممسنی بخش ماهورمیلانی دهستان میشان
استان فارس شهرستان ممسنی بخش مرکزی شهرستان ممسنی دهستان بکش دو
استان فارس شهرستان ممسنی بخش مرکزی شهرستان ممسنی دهستان بکش یک
استان فارس شهرستان ممسنی بخش مرکزی شهرستان ممسنی دهستان جاوید ماهوری
استان فارس شهرستان ممسنی بخش مرکزی شهرستان ممسنی دهستان جوزار
استان فارس شهرستان ممسنی بخش مرکزی شهرستان ممسنی دهستان فهلیان
استان فارس شهرستان ممسنی بخش دشمن‌زیاری دهستان دشمن‌زیاری (ممسنی)
استان فارس شهرستان ممسنی بخش دشمن‌زیاری دهستان مشایخ (ممسنی)
استان فارس شهرستان نی‌ریز بخش آباده طشک دهستان آباده طشک
استان فارس شهرستان نی‌ریز بخش آباده طشک دهستان بختگان
استان فارس شهرستان نی‌ریز بخش آباده طشک دهستان حنا (نی‌ریز)
استان فارس شهرستان نی‌ریز بخش پشتکوه دهستان ده چاه
استان فارس شهرستان نی‌ریز بخش پشتکوه دهستان مشکان (نی‌ریز)
استان فارس شهرستان نی‌ریز بخش مرکزی شهرستان نی‌ریز دهستان رستاق (نی‌ریز)
استان فارس شهرستان نی‌ریز بخش مرکزی شهرستان نی‌ریز دهستان هرگان
استان فارس شهرستان نی‌ریز بخش قطرویه دهستان ریزآب
استان فارس شهرستان نی‌ریز بخش قطرویه دهستان قطرویه
استان فارس شهرستان لامرد بخش مرکزی شهرستان لامرد دهستان حومه (لامرد)
استان فارس شهرستان لامرد بخش مرکزی شهرستان لامرد دهستان سیگار
استان فارس شهرستان لامرد بخش اشکنان دهستان اشکنان
استان فارس شهرستان لامرد بخش اشکنان دهستان کال
استان فارس شهرستان لامرد بخش علامرودشت دهستان خیرگو
استان فارس شهرستان لامرد بخش علامرودشت دهستان علامرودشت
استان فارس شهرستان لامرد بخش چاه‌ورز دهستان چاه‌ورز
استان فارس شهرستان لامرد بخش چاه‌ورز دهستان شیخ‌عامر
استان فارس شهرستان بوانات بخش سرچهان دهستان باغ صفا
استان فارس شهرستان بوانات بخش سرچهان دهستان توجردی
استان فارس شهرستان بوانات بخش سرچهان دهستان سرچهان
استان فارس شهرستان بوانات بخش مرکزی شهرستان بوانات دهستان باغستان (بوانات)
استان فارس شهرستان بوانات بخش مرکزی شهرستان بوانات دهستان سیمکان
استان فارس شهرستان بوانات بخش مزایجان دهستان سروستان (بوانات)
استان فارس شهرستان بوانات بخش مزایجان دهستان مزایجان
استان فارس شهرستان ارسنجان بخش مرکزی شهرستان ارسنجان دهستان خبریز
استان فارس شهرستان ارسنجان بخش مرکزی شهرستان ارسنجان دهستان شورآب (ارسنجان)
استان فارس شهرستان ارسنجان بخش مرکزی شهرستان ارسنجان دهستان علی‌آباد ملک
استان فارس شهرستان خرم‌بید بخش مشهد مرغاب دهستان شهیدآباد (خرم‌بید)
استان فارس شهرستان خرم‌بید بخش مرکزی شهرستان خرم‌بید دهستان خرمی
استان فارس شهرستان خرم‌بید بخش مرکزی شهرستان خرم‌بید دهستان قشلاق (خرم‌بید)
استان فارس شهرستان زرین‌دشت بخش ایزدخواست دهستان ایزدخواست شرقی
استان فارس شهرستان زرین‌دشت بخش ایزدخواست دهستان ایزدخواست غربی
استان فارس شهرستان زرین‌دشت بخش مرکزی شهرستان زرین‌دشت دهستان خسویه
استان فارس شهرستان زرین‌دشت بخش مرکزی شهرستان زرین‌دشت دهستان دبیران
استان فارس شهرستان زرین‌دشت بخش مرکزی شهرستان زرین‌دشت دهستان زیرآب
استان فارس شهرستان قیر و کارزین بخش افزر دهستان افزر
استان فارس شهرستان قیر و کارزین بخش افزر دهستان زاخرویه
استان فارس شهرستان قیر و کارزین بخش مرکزی شهرستان قیر و کارزین دهستان فتح‌آباد (قیر و کارزین)
استان فارس شهرستان قیر و کارزین بخش مرکزی شهرستان قیر و کارزین دهستان مبارک‌آباد
استان فارس شهرستان قیر و کارزین بخش مرکزی شهرستان قیر و کارزین دهستان هنگام (قیر و کارزین)
استان فارس شهرستان مهر بخش گله‌دار دهستان گله‌دار
استان فارس شهرستان مهر بخش گله‌دار دهستان فال
استان فارس شهرستان مهر بخش مرکزی شهرستان مهر دهستان مهر (مهر)
استان فارس شهرستان مهر بخش مرکزی شهرستان مهر دهستان ارودان
استان فارس شهرستان مهر بخش وراوی دهستان خوزی
استان فارس شهرستان مهر بخش وراوی دهستان وراوی
استان فارس شهرستان مهر بخش اسیر دهستان اسیر
استان فارس شهرستان مهر بخش اسیر دهستان دشت لاله
استان فارس شهرستان فراشبند بخش مرکزی شهرستان فراشبند دهستان آویز
استان فارس شهرستان فراشبند بخش مرکزی شهرستان فراشبند دهستان نوجین
استان فارس شهرستان فراشبند بخش دهرم دهستان دهرم
استان فارس شهرستان فراشبند بخش دهرم دهستان دژگاه
استان فارس شهرستان پاسارگاد بخش مرکزی شهرستان پاسارگاد دهستان سرپنیران
استان فارس شهرستان پاسارگاد بخش مرکزی شهرستان پاسارگاد دهستان کمین
استان فارس شهرستان پاسارگاد بخش پاسارگاد دهستان ابوالوردی
استان فارس شهرستان پاسارگاد بخش پاسارگاد دهستان مادرسلیمان
استان فارس شهرستان خنج بخش محمله دهستان باغان
استان فارس شهرستان خنج بخش محمله دهستان محمله
استان فارس شهرستان خنج بخش مرکزی شهرستان خنج دهستان تنگ نارک
استان فارس شهرستان خنج بخش مرکزی شهرستان خنج دهستان سیف‌آباد
استان فارس شهرستان سروستان بخش کوهنجان دهستان کوهنجان
استان فارس شهرستان سروستان بخش کوهنجان دهستان مهارلو
استان فارس شهرستان سروستان بخش مرکزی شهرستان سروستان دهستان سروستان (سروستان)
استان فارس شهرستان سروستان بخش مرکزی شهرستان سروستان دهستان شوریچه
استان فارس شهرستان رستم بخش سورنا دهستان رستم سه
استان فارس شهرستان رستم بخش سورنا دهستان پشتکوه رستم
استان فارس شهرستان رستم بخش مرکزی شهرستان رستم دهستان رستم یک
استان فارس شهرستان رستم بخش مرکزی شهرستان رستم دهستان رستم دو
استان فارس شهرستان گراش بخش مرکزی شهرستان گراش دهستان فداغ
استان فارس شهرستان گراش بخش مرکزی شهرستان گراش دهستان خلیلی
استان فارس شهرستان گراش بخش ارد دهستان آرد
استان فارس شهرستان گراش بخش ارد دهستان سبز پوش
استان فارس شهرستان کوار بخش مرکزی شهرستان کوار دهستان فرمشکان
استان فارس شهرستان کوار بخش مرکزی شهرستان کوار دهستان کوار
استان فارس شهرستان کوار بخش طسوج دهستان طسوج (کوار)
استان فارس شهرستان کوار بخش طسوج دهستان فتح‌آباد (کوار)
استان فارس شهرستان خرامه بخش کربال دهستان دهقانان
استان فارس شهرستان خرامه بخش کربال دهستان سفلی (خرامه)
استان فارس شهرستان خرامه بخش مرکزی شهرستان خرامه دهستان کفدهک
استان فارس شهرستان خرامه بخش مرکزی شهرستان خرامه دهستان معزآباد
استان فارس شهرستان خرامه بخش مرکزی شهرستان خرامه دهستان خیرآباد
استان کرمان شهرستان بافت بخش مرکزی شهرستان بافت دهستان بزنجان
استان کرمان شهرستان بافت بخش مرکزی شهرستان بافت دهستان فتح‌آباد (بافت)
استان کرمان شهرستان بافت بخش مرکزی شهرستان بافت دهستان کیسکان
استان کرمان شهرستان بافت بخش مرکزی شهرستان بافت دهستان گوغر
استان کرمان شهرستان بافت بخش خبر دهستان خبر (بافت)
استان کرمان شهرستان بافت بخش خبر دهستان دشتاب
استان کرمان شهرستان بم بخش مرکزی شهرستان بم دهستان حومه (بم)
استان کرمان شهرستان بم بخش مرکزی شهرستان بم دهستان دهبکری
استان کرمان شهرستان بم بخش بروات دهستان روداب غربی
استان کرمان شهرستان بم بخش بروات دهستان کرک ونارتیج
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش ساردوئیه دهستان دلفارد
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش ساردوئیه دهستان ساردوئیه
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش ساردوئیه دهستان گور
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش جبالبارز دهستان رضوان (جیرفت)
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش جبالبارز دهستان سغدر
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش جبالبارز دهستان مسکون
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش مرکزی شهرستان جیرفت دهستان اسفندقه
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش مرکزی شهرستان جیرفت دهستان اسلام‌آباد (جیرفت)
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش مرکزی شهرستان جیرفت دهستان خاتون‌آباد (جیرفت)
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش مرکزی شهرستان جیرفت دهستان دولت‌آباد (جیرفت)
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش مرکزی شهرستان جیرفت دهستان هلیل
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش اسماعیلی دهستان اسماعیلی
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش اسماعیلی دهستان حسین‌آباد (جیرفت)
استان کرمان شهرستان جیرفت بخش اسماعیلی دهستان گنج‌آباد
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش مرکزی شهرستان رفسنجان دهستان آزادگان (رفسنجان)
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش مرکزی شهرستان رفسنجان دهستان اسلامیه
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش مرکزی شهرستان رفسنجان دهستان خنامان
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش مرکزی شهرستان رفسنجان دهستان دره دران
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش مرکزی شهرستان رفسنجان دهستان رزم‌آوران
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش مرکزی شهرستان رفسنجان دهستان سرچشمه
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش مرکزی شهرستان رفسنجان دهستان قاسم‌آباد
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش مرکزی شهرستان رفسنجان دهستان کبوترخان
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش کشکوئیه دهستان راویز
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش کشکوئیه دهستان شریف‌آباد (رفسنجان)
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش کشکوئیه دهستان کشکوئیه
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش نوق دهستان بهرمان
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش فردوس دهستان رضوان (رفسنجان)
استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش فردوس دهستان فردوس (رفسنجان)
استان کرمان شهرستان زرند بخش مرکزی شهرستان زرند دهستان اسلام‌آباد (زرند)
استان کرمان شهرستان زرند بخش مرکزی شهرستان زرند دهستان جرجافک
استان کرمان شهرستان زرند بخش مرکزی شهرستان زرند دهستان دشت خاک
استان کرمان شهرستان زرند بخش مرکزی شهرستان زرند دهستان سربنان
استان کرمان شهرستان زرند بخش مرکزی شهرستان زرند دهستان محمدآباد (زرند)
استان کرمان شهرستان زرند بخش مرکزی شهرستان زرند دهستان وحدت (زرند)
استان کرمان شهرستان زرند بخش مرکزی شهرستان زرند دهستان خانوک
استان کرمان شهرستان زرند بخش مرکزی شهرستان زرند دهستان حتکن
استان کرمان شهرستان زرند بخش یزدان‌آباد دهستان سیریز
استان کرمان شهرستان زرند بخش یزدان‌آباد دهستان یزدان‌آباد
استان کرمان شهرستان زرند بخش یزدان‌آباد دهستان شعبجره
استان کرمان شهرستان سیرجان بخش مرکزی شهرستان سیرجان دهستان شریف‌آباد (سیرجان)
استان کرمان شهرستان سیرجان بخش مرکزی شهرستان سیرجان دهستان نجف‌آباد (سیرجان)
استان کرمان شهرستان سیرجان بخش پاریز دهستان پاریز
استان کرمان شهرستان سیرجان بخش پاریز دهستان سعادت‌آباد
استان کرمان شهرستان سیرجان بخش گلستان دهستان گلستان (سیرجان)
استان کرمان شهرستان سیرجان بخش گلستان دهستان ملک‌آباد
استان کرمان شهرستان سیرجان بخش زیدآباد دهستان زیدآباد
استان کرمان شهرستان سیرجان بخش زیدآباد دهستان محمودآبادسید
استان کرمان شهرستان سیرجان بخش بلورد دهستان بلورد
استان کرمان شهرستان سیرجان بخش بلورد دهستان چهارگنبد
استان کرمان شهرستان شهربابک بخش مرکزی شهرستان شهربابک دهستان استبرق
استان کرمان شهرستان شهربابک بخش مرکزی شهرستان شهربابک دهستان پاقلعه
استان کرمان شهرستان شهربابک بخش مرکزی شهرستان شهربابک دهستان خاتون‌آباد (شهربابک)
استان کرمان شهرستان شهربابک بخش مرکزی شهرستان شهربابک دهستان خورسند
استان کرمان شهرستان شهربابک بخش مرکزی شهرستان شهربابک دهستان مدوارات
استان کرمان شهرستان شهربابک بخش مرکزی شهرستان شهربابک دهستان میمند
استان کرمان شهرستان شهربابک بخش دهج دهستان جوزم
استان کرمان شهرستان شهربابک بخش دهج دهستان خبر (شهربابک)
استان کرمان شهرستان شهربابک بخش دهج دهستان دهج
استان کرمان شهرستان کرمان بخش شهداد دهستان اندوهجرد
استان کرمان شهرستان کرمان بخش شهداد دهستان تکاب (کرمان)
استان کرمان شهرستان کرمان بخش شهداد دهستان سیرچ
استان کرمان شهرستان کرمان بخش گلباف دهستان جوشان
استان کرمان شهرستان کرمان بخش گلباف دهستان کشیت
استان کرمان شهرستان کرمان بخش ماهان دهستان قناتغستان
استان کرمان شهرستان کرمان بخش ماهان دهستان ماهان
استان کرمان شهرستان کرمان بخش مرکزی شهرستان کرمان دهستان اختیارآباد
استان کرمان شهرستان کرمان بخش مرکزی شهرستان کرمان دهستان باغین
استان کرمان شهرستان کرمان بخش مرکزی شهرستان کرمان دهستان درختنگان
استان کرمان شهرستان کرمان بخش مرکزی شهرستان کرمان دهستان زنگی‌آباد
استان کرمان شهرستان کرمان بخش مرکزی شهرستان کرمان دهستان سرآسیاب فرسنگی
استان کرمان شهرستان کرمان بخش راین دهستان حسین‌آباد گروه
استان کرمان شهرستان کرمان بخش راین دهستان راین
استان کرمان شهرستان کرمان بخش چترود دهستان کویرات (کرمان)
استان کرمان شهرستان کرمان بخش چترود دهستان معزیه
استان کرمان شهرستان کهنوج بخش مرکزی شهرستان کهنوج دهستان نخلستان (کهنوج)
استان کرمان شهرستان کهنوج بخش مرکزی شهرستان کهنوج دهستان ده کهان
استان کرمان شهرستان کهنوج بخش مرکزی شهرستان کهنوج دهستان کوتک
استان کرمان شهرستان کهنوج بخش چاه مرید دهستان چاه ریگان
استان کرمان شهرستان کهنوج بخش چاه مرید دهستان حومه (کهنوج)
استان کرمان شهرستان بردسیر بخش مرکزی شهرستان بردسیر دهستان کوه‌پنج
استان کرمان شهرستان بردسیر بخش مرکزی شهرستان بردسیر دهستان مشیز
استان کرمان شهرستان بردسیر بخش لاله‌زار دهستان قلعه عسگر
استان کرمان شهرستان بردسیر بخش لاله‌زار دهستان لاله‌زار
استان کرمان شهرستان بردسیر بخش گلزار دهستان گلزار
استان کرمان شهرستان بردسیر بخش گلزار دهستان شیرینک
استان کرمان شهرستان بردسیر بخش نگار دهستان نگار
استان کرمان شهرستان بردسیر بخش نگار دهستان نارپ
استان کرمان شهرستان راور بخش کوهساران دهستان حرجند
استان کرمان شهرستان راور بخش کوهساران دهستان هروز
استان کرمان شهرستان راور بخش مرکزی شهرستان راور دهستان راور
استان کرمان شهرستان عنبرآباد بخش مرکزی شهرستان عنبرآباد دهستان امجز
استان کرمان شهرستان عنبرآباد بخش مرکزی شهرستان عنبرآباد دهستان جهادآباد
استان کرمان شهرستان عنبرآباد بخش مرکزی شهرستان عنبرآباد دهستان علی‌آباد (عنبرآباد)
استان کرمان شهرستان عنبرآباد بخش مرکزی شهرستان عنبرآباد دهستان محمدآباد (عنبرآباد)
استان کرمان شهرستان عنبرآباد بخش جبال‌بارز جنوبی دهستان گرمسار
استان کرمان شهرستان عنبرآباد بخش جبال‌بارز جنوبی دهستان مردهک
استان کرمان شهرستان عنبرآباد بخش جبال‌بارز جنوبی دهستان نرگسان
استان کرمان شهرستان منوجان بخش مرکزی شهرستان منوجان دهستان قلعه (منوجان)
استان کرمان شهرستان منوجان بخش مرکزی شهرستان منوجان دهستان کشمیران
استان کرمان شهرستان منوجان بخش مرکزی شهرستان منوجان دهستان نورآباد (منوجان)
استان کرمان شهرستان منوجان بخش آسمینون دهستان بجگان
استان کرمان شهرستان منوجان بخش آسمینون دهستان نودژ
استان کرمان شهرستان کوهبنان بخش طغرالجرد دهستان طغرل الجرد
استان کرمان شهرستان کوهبنان بخش مرکزی شهرستان کوهبنان دهستان جور
استان کرمان شهرستان کوهبنان بخش مرکزی شهرستان کوهبنان دهستان خرم‌دشت (کوهبنان)
استان کرمان شهرستان رودبار جنوب بخش جازموریان دهستان جازموریان
استان کرمان شهرستان رودبار جنوب بخش جازموریان دهستان کوهستان (رودبار جنوب)
استان کرمان شهرستان رودبار جنوب بخش مرکزی شهرستان رودبار جنوب دهستان رودبار (رودبار جنوب)
استان کرمان شهرستان رودبار جنوب بخش مرکزی شهرستان رودبار جنوب دهستان نهضت‌آباد
استان کرمان شهرستان قلعه‌گنج بخش چاه دادخدا دهستان چاه دادخدا
استان کرمان شهرستان قلعه‌گنج بخش چاه دادخدا دهستان رمشک
استان کرمان شهرستان قلعه‌گنج بخش چاه دادخدا دهستان مارز
استان کرمان شهرستان قلعه‌گنج بخش مرکزی شهرستان قلعه‌گنج دهستان قلعه‌گنج
استان کرمان شهرستان قلعه‌گنج بخش مرکزی شهرستان قلعه‌گنج دهستان سرخ قلعه
استان کرمان شهرستان ریگان بخش گنبکی دهستان گنبکی
استان کرمان شهرستان ریگان بخش گنبکی دهستان ناصریه
استان کرمان شهرستان ریگان بخش مرکزی شهرستان ریگان دهستان ریگان
استان کرمان شهرستان ریگان بخش مرکزی شهرستان ریگان دهستان گاوکان
استان کرمان شهرستان رابر بخش مرکزی شهرستان رابر دهستان رابر
استان کرمان شهرستان رابر بخش مرکزی شهرستان رابر دهستان سیه‌بنوئیه
استان کرمان شهرستان رابر بخش هنزا دهستان هنزا
استان کرمان شهرستان رابر بخش هنزا دهستان جواران
استان کرمان شهرستان فهرج بخش مرکزی شهرستان فهرج دهستان برج اکرم
استان کرمان شهرستان فهرج بخش مرکزی شهرستان فهرج دهستان فهرج (فهرج)
استان کرمان شهرستان فهرج بخش نگین کویر دهستان نگین کویر
استان کرمان شهرستان فهرج بخش نگین کویر دهستان چاهدگال
استان کرمان شهرستان انار بخش انار دهستان بیاض
استان کرمان شهرستان انار بخش انار دهستان حسین‌آباد (انار)
استان کرمان شهرستان نرماشیر بخش مرکزی شهرستان نرماشیر دهستان پشت رود
استان کرمان شهرستان نرماشیر بخش مرکزی شهرستان نرماشیر دهستان عزیزآباد
استان کرمان شهرستان نرماشیر بخش روداب (نرماشیر) دهستان روداب شرقی
استان کرمان شهرستان نرماشیر بخش روداب (نرماشیر) دهستان مؤمن‌آباد (نرماشیر)
استان کرمان شهرستان فاریاب بخش مرکزی شهرستان فاریاب دهستان کلاشگرد
استان کرمان شهرستان فاریاب بخش مرکزی شهرستان فاریاب دهستان مهروئیه
استان کرمان شهرستان فاریاب بخش حور دهستان حور
استان کرمان شهرستان فاریاب بخش حور دهستان زهمکان
استان کرمان شهرستان ارزوئیه بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه دهستان ارزوئیه
استان کرمان شهرستان ارزوئیه بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه دهستان وکیل‌آباد
استان کرمان شهرستان ارزوئیه بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه دهستان دهسرد
استان کرمان شهرستان ارزوئیه بخش صوغان دهستان صوغان
استان کرمان شهرستان ارزوئیه بخش صوغان دهستان امیرآباد (ارزوئیه)
استان خراسان رضوی شهرستان تایباد بخش مرکزی شهرستان تایباد دهستان پایین ولایت (تایباد)
استان خراسان رضوی شهرستان تایباد بخش مرکزی شهرستان تایباد دهستان کرات
استان خراسان رضوی شهرستان تایباد بخش میان‌ولایت دهستان دشت تایباد
استان خراسان رضوی شهرستان تایباد بخش میان‌ولایت دهستان کوهسنگی
استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه بخش بایگ دهستان بایک
استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه بخش کدکن دهستان کدکن
استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه بخش کدکن دهستان رقیچه
استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه دهستان بالاولایت (تربت حیدریه)
استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه دهستان پایین ولایت (تربت حیدریه)
استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه بخش جلگه‌رخ دهستان پائین رخ
استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه بخش جلگه‌رخ دهستان میان‌رخ
استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه بخش جلگه‌رخ دهستان بالارخ
استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام بخش صالح‌آباد (تربت جام) دهستان باغ کشمیر
استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام بخش صالح‌آباد (تربت جام) دهستان جنت‌آباد
استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام بخش صالح‌آباد (تربت جام) دهستان صالح‌آباد (تربت جام)
استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام بخش صالح‌آباد (تربت جام) دهستان قلعه حمام
استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام بخش مرکزی شهرستان تربت جام دهستان جامرود
استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام بخش مرکزی شهرستان تربت جام دهستان جلگه موسی‌آباد
استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام بخش مرکزی شهرستان تربت جام دهستان میان‌جام
استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام بخش نصرآباد دهستان بالاجام
استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام بخش نصرآباد دهستان کاریزان
استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام بخش بوژگان دهستان دشت جام
استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام بخش بوژگان دهستان هریرود
استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام بخش پائین جام دهستان زام
استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام بخش پائین جام دهستان گل‌بانو
استان خراسان رضوی شهرستان درگز بخش چاپشلو دهستان قره‌باشلو
استان خراسان رضوی شهرستان درگز بخش چاپشلو دهستان میانکوه (درگز)
استان خراسان رضوی شهرستان درگز بخش لطف‌آباد دهستان دیباج
استان خراسان رضوی شهرستان درگز بخش لطف‌آباد دهستان زنگلانلو
استان خراسان رضوی شهرستان درگز بخش مرکزی شهرستان درگز دهستان تکاب (درگز)
استان خراسان رضوی شهرستان درگز بخش نوخندان دهستان درونگر
استان خراسان رضوی شهرستان درگز بخش نوخندان دهستان شهرستانه
استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش روداب (سبزوار) دهستان خواشد
استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش روداب (سبزوار) دهستان فروغن
استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش روداب (سبزوار) دهستان کوه همایی
استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش ششتمد دهستان بیهق
استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش ششتمد دهستان تکاب کوه‌میش
استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش ششتمد دهستان ربع شامات
استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش ششتمد دهستان شامکان
استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش مرکزی شهرستان سبزوار دهستان رباط (سبزوار)
استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش مرکزی شهرستان سبزوار دهستان قصبه شرقی
استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش مرکزی شهرستان سبزوار دهستان قصبه غربی
استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش مرکزی شهرستان سبزوار دهستان کراب
استان خراسان رضوی شهرستان قوچان بخش باجگیران دهستان دولت‌خانه
استان خراسان رضوی شهرستان قوچان بخش مرکزی شهرستان قوچان دهستان دوغائی
استان خراسان رضوی شهرستان قوچان بخش مرکزی شهرستان قوچان دهستان سودلانه
استان خراسان رضوی شهرستان قوچان بخش مرکزی شهرستان قوچان دهستان شیرین‌دره
استان خراسان رضوی شهرستان قوچان بخش مرکزی شهرستان قوچان دهستان قوچان عتیق
استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر بخش کوهسرخ دهستان بررود
استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر بخش کوهسرخ دهستان برکوه
استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر بخش کوهسرخ دهستان تکاب (کاشمر)
استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر بخش مرکزی شهرستان کاشمر دهستان بالا ولایت (کاشمر)
استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر بخش مرکزی شهرستان کاشمر دهستان پایین ولایت (کاشمر)
استان خراسان رضوی شهرستان گناباد بخش مرکزی شهرستان گناباد دهستان پس‌کلوت
استان خراسان رضوی شهرستان گناباد بخش مرکزی شهرستان گناباد دهستان حومه (گناباد)
استان خراسان رضوی شهرستان گناباد بخش کاخک دهستان زیبد
استان خراسان رضوی شهرستان گناباد بخش کاخک دهستان کاخک
استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش احمدآباد دهستان پیوه ژن
استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش احمدآباد دهستان سرجام
استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهرستان مشهد دهستان تبادکان
استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهرستان مشهد دهستان طوس
استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهرستان مشهد دهستان کارده
استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهرستان مشهد دهستان میان ولایت
استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهرستان مشهد دهستان کنویست
استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهرستان مشهد دهستان درزآب
استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش رضویه دهستان آبروان
استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش رضویه دهستان پایین ولایت (مشهد)
استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش رضویه دهستان میامی (مشهد)
استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش زبرخان دهستان اردوغش
استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش زبرخان دهستان اسحق‌آباد
استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش زبرخان دهستان زبرخان
استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش سرولایت دهستان سرولایت
استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش سرولایت دهستان برزنون
استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش مرکزی شهرستان نیشابور دهستان درب قاضی
استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش مرکزی شهرستان نیشابور دهستان ریوند
استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش مرکزی شهرستان نیشابور دهستان فضل (نیشابور)
استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش مرکزی شهرستان نیشابور دهستان مازول
استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش مرکزی شهرستان نیشابور دهستان بینالود
استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش میان‌جلگه دهستان بلهرات
استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش میان‌جلگه دهستان عشق‌آباد
استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور بخش میان‌جلگه دهستان غزالی
استان خراسان رضوی شهرستان چناران بخش گلبهار دهستان بیزکی
استان خراسان رضوی شهرستان چناران بخش گلبهار دهستان گلمکان
استان خراسان رضوی شهرستان چناران بخش مرکزی شهرستان چناران دهستان چناران
استان خراسان رضوی شهرستان چناران بخش مرکزی شهرستان چناران دهستان رادکان
استان خراسان رضوی شهرستان چناران بخش مرکزی شهرستان چناران دهستان بقمچ
استان خراسان رضوی شهرستان خواف بخش سنگان دهستان پائین خواف
استان خراسان رضوی شهرستان خواف بخش سنگان دهستان بستان (خواف)
استان خراسان رضوی شهرستان خواف بخش مرکزی شهرستان خواف دهستان نشتیفان
استان خراسان رضوی شهرستان خواف بخش مرکزی شهرستان خواف دهستان میان‌خواف
استان خراسان رضوی شهرستان خواف بخش جلگه زوزن دهستان زوزن
استان خراسان رضوی شهرستان خواف بخش جلگه زوزن دهستان کیبر
استان خراسان رضوی شهرستان خواف بخش سلامی دهستان بالاخواف
استان خراسان رضوی شهرستان خواف بخش سلامی دهستان سلامی
استان خراسان رضوی شهرستان سرخس بخش مرزداران دهستان پل خاتون
استان خراسان رضوی شهرستان سرخس بخش مرزداران دهستان گل‌بی‌بی
استان خراسان رضوی شهرستان سرخس بخش مرزداران دهستان مرزداران
استان خراسان رضوی شهرستان سرخس بخش مرکزی شهرستان سرخس دهستان تجن
استان خراسان رضوی شهرستان سرخس بخش مرکزی شهرستان سرخس دهستان خانگیران
استان خراسان رضوی شهرستان سرخس بخش مرکزی شهرستان سرخس دهستان سرخس
استان خراسان رضوی شهرستان فریمان بخش قلندرآباد دهستان سفیدسنگ
استان خراسان رضوی شهرستان فریمان بخش قلندرآباد دهستان قلندرآباد
استان خراسان رضوی شهرستان فریمان بخش مرکزی شهرستان فریمان دهستان بالابند
استان خراسان رضوی شهرستان فریمان بخش مرکزی شهرستان فریمان دهستان سنگ بست
استان خراسان رضوی شهرستان فریمان بخش مرکزی شهرستان فریمان دهستان فریمان
استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن بخش انابد دهستان درونه
استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن بخش انابد دهستان صحرا
استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن بخش مرکزی شهرستان بردسکن دهستان کنارشهر
استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن بخش مرکزی شهرستان بردسکن دهستان کوهپایه (بردسکن)
استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن بخش شهرآباد دهستان جلگه (بردسکن)
استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن بخش شهرآباد دهستان شهرآباد (بردسکن)
استان خراسان رضوی شهرستان رشتخوار بخش جنگل دهستان جنگل (رشتخوار)
استان خراسان رضوی شهرستان رشتخوار بخش جنگل دهستان شعبه
استان خراسان رضوی شهرستان رشتخوار بخش مرکزی شهرستان رشتخوار دهستان آستانه (رشتخوار)
استان خراسان رضوی شهرستان رشتخوار بخش مرکزی شهرستان رشتخوار دهستان رشتخوار
استان خراسان رضوی شهرستان کلات بخش زاوین دهستان پساکوه
استان خراسان رضوی شهرستان کلات بخش زاوین دهستان زاوین
استان خراسان رضوی شهرستان کلات بخش مرکزی شهرستان کلات دهستان کبودگنبد
استان خراسان رضوی شهرستان کلات بخش مرکزی شهرستان کلات دهستان هزارمسجد
استان خراسان رضوی شهرستان خلیل‌آباد بخش ششطراز دهستان ششطراز
استان خراسان رضوی شهرستان خلیل‌آباد بخش ششطراز دهستان کویر (خلیل‌آباد)
استان خراسان رضوی شهرستان خلیل‌آباد بخش مرکزی شهرستان خلیل‌آباد دهستان حومه (خلیل‌آباد)
استان خراسان رضوی شهرستان خلیل‌آباد بخش مرکزی شهرستان خلیل‌آباد دهستان رستاق (خلیل‌آباد)
استان خراسان رضوی شهرستان مه‌ولات بخش شادمهر دهستان ازغند
استان خراسان رضوی شهرستان مه‌ولات بخش شادمهر دهستان مه‌ولات شمالی
استان خراسان رضوی شهرستان مه‌ولات بخش مرکزی شهرستان مه‌ولات دهستان حومه (مه‌ولات)
استان خراسان رضوی شهرستان مه‌ولات بخش مرکزی شهرستان مه‌ولات دهستان مه‌ولات جنوبی
استان خراسان رضوی شهرستان بجستان بخش مرکزی شهرستان بجستان دهستان بجستان
استان خراسان رضوی شهرستان بجستان بخش مرکزی شهرستان بجستان دهستان جزین
استان خراسان رضوی شهرستان بجستان بخش یونسی دهستان یونسی
استان خراسان رضوی شهرستان بجستان بخش یونسی دهستان سردق
استان خراسان رضوی شهرستان بینالود بخش طرقبه دهستان طرقبه
استان خراسان رضوی شهرستان بینالود بخش طرقبه دهستان جاغرق
استان خراسان رضوی شهرستان بینالود بخش شاندیز دهستان شاندیز
استان خراسان رضوی شهرستان بینالود بخش شاندیز دهستان ابرده
استان خراسان رضوی شهرستان فیروزه بخش مرکزی شهرستان فیروزه دهستان تخت جلگه
استان خراسان رضوی شهرستان فیروزه بخش مرکزی شهرستان فیروزه دهستان فیروزه
استان خراسان رضوی شهرستان فیروزه بخش طاغنکوه دهستان طاغنکوه شمالی
استان خراسان رضوی شهرستان فیروزه بخش طاغنکوه دهستان طاغنکوه جنوبی
استان خراسان رضوی شهرستان جغتای بخش مرکزی شهرستان جغتای دهستان جغتای
استان خراسان رضوی شهرستان جغتای بخش مرکزی شهرستان جغتای دهستان دستوران
استان خراسان رضوی شهرستان جغتای بخش هلالی دهستان پائین جوین
استان خراسان رضوی شهرستان جغتای بخش هلالی دهستان میان‌جوین
استان خراسان رضوی شهرستان زاوه بخش مرکزی شهرستان زاوه دهستان زاوه
استان خراسان رضوی شهرستان زاوه بخش مرکزی شهرستان زاوه دهستان صفائیه (زاوه)
استان خراسان رضوی شهرستان زاوه بخش سلیمان دهستان ساق
استان خراسان رضوی شهرستان زاوه بخش سلیمان دهستان سلیمان
استان خراسان رضوی شهرستان جوین بخش مرکزی شهرستان جوین دهستان بالاجوین
استان خراسان رضوی شهرستان جوین بخش مرکزی شهرستان جوین دهستان پیراکوه
استان خراسان رضوی شهرستان جوین بخش عطاملک دهستان زرین (جوین)
استان خراسان رضوی شهرستان جوین بخش عطاملک دهستان حکم‌آباد
استان خراسان رضوی شهرستان باخرز بخش مرکزی شهرستان باخرز دهستان مالین
استان خراسان رضوی شهرستان باخرز بخش مرکزی شهرستان باخرز دهستان دشت ارزنه
استان خراسان رضوی شهرستان باخرز بخش بالاولایت دهستان بالاولایت (باخرز)
استان خراسان رضوی شهرستان باخرز بخش بالاولایت دهستان اشتین
استان خراسان رضوی شهرستان خوشاب بخش مرکزی شهرستان خوشاب دهستان سلطان‌آباد (خوشاب)
استان خراسان رضوی شهرستان خوشاب بخش مرکزی شهرستان خوشاب دهستان رباط‌جز
استان خراسان رضوی شهرستان خوشاب بخش مرکزی شهرستان خوشاب دهستان طبس
استان خراسان رضوی شهرستان خوشاب بخش مشکان دهستان مشکان (خوشاب)
استان خراسان رضوی شهرستان خوشاب بخش مشکان دهستان یام
استان خراسان رضوی شهرستان داورزن بخش مرکزی شهرستان داورزن دهستان کاه
استان خراسان رضوی شهرستان داورزن بخش مرکزی شهرستان داورزن دهستان مزینان
استان خراسان رضوی شهرستان داورزن بخش باشتین دهستان باشتین
استان خراسان رضوی شهرستان داورزن بخش باشتین دهستان مهر (داورزن)
استان اصفهان شهرستان اردستان بخش مرکزی شهرستان اردستان دهستان برزاوند
استان اصفهان شهرستان اردستان بخش مرکزی شهرستان اردستان دهستان علیا
استان اصفهان شهرستان اردستان بخش مرکزی شهرستان اردستان دهستان کچو
استان اصفهان شهرستان اردستان بخش مرکزی شهرستان اردستان دهستان گرمسیر
استان اصفهان شهرستان اردستان بخش مرکزی شهرستان اردستان دهستان همبرات
استان اصفهان شهرستان اردستان بخش زواره دهستان سفلی (اردستان)
استان اصفهان شهرستان اردستان بخش زواره دهستان ریگستان
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش جرقویه سفلی دهستان جرقویه سفلی
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش جرقویه سفلی دهستان جرقویه وسطی
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش کوهپایه دهستان تودشک
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش کوهپایه دهستان جبل
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش کوهپایه دهستان زفره
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش کوهپایه دهستان سیستان
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهرستان اصفهان دهستان براآن جنوبی
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهرستان اصفهان دهستان براآن شمالی
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهرستان اصفهان دهستان جی
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهرستان اصفهان دهستان قهاب جنوبی
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهرستان اصفهان دهستان قهاب شمالی
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهرستان اصفهان دهستان کرارج
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهرستان اصفهان دهستان محمودآباد (اصفهان)
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش جرقویه علیا دهستان جرقویه علیا
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش جرقویه علیا دهستان رامشه
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش بن‌رود دهستان رودشت شرقی
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش بن‌رود دهستان گاوخونی
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش جلگه دهستان امامزاده عبدالعزیز
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش جلگه دهستان رودشت
استان اصفهان شهرستان خمینی‌شهر بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر دهستان ماربین سفلی
استان اصفهان شهرستان خمینی‌شهر بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر دهستان ماربین علیا
استان اصفهان شهرستان خمینی‌شهر بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر دهستان ماربین وسطی
استان اصفهان شهرستان خوانسار بخش مرکزی شهرستان خوانسار دهستان گلسار
استان اصفهان شهرستان خوانسار بخش مرکزی شهرستان خوانسار دهستان چشمه سار
استان اصفهان شهرستان خوانسار بخش مرکزی شهرستان خوانسار دهستان کوهسار (خوانسار)
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پادنا دهستان پادنا سفلی
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پادنا دهستان پادنا وسطی
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش مرکزی شهرستان سمیرم دهستان حنا (سمیرم)
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش مرکزی شهرستان سمیرم دهستان ونک
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش دناکوه دهستان پادنا علیا
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش دناکوه دهستان برآفتاب
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش وردشت دهستان وردشت
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش وردشت دهستان دره‌شور
استان اصفهان شهرستان فریدن بخش مرکزی شهرستان فریدن دهستان دالانکوه
استان اصفهان شهرستان فریدن بخش مرکزی شهرستان فریدن دهستان زاینده‌رود شمالی
استان اصفهان شهرستان فریدن بخش مرکزی شهرستان فریدن دهستان ورزق جنوبی
استان اصفهان شهرستان فریدن بخش زنده‌رود دهستان ورزق
استان اصفهان شهرستان فریدن بخش زنده‌رود دهستان قره بیشه
استان اصفهان شهرستان فریدون‌شهر بخش مرکزی شهرستان فریدون‌شهر دهستان برف انبار
استان اصفهان شهرستان فریدون‌شهر بخش مرکزی شهرستان فریدون‌شهر دهستان پشتکوه موگوئی
استان اصفهان شهرستان فریدون‌شهر بخش مرکزی شهرستان فریدون‌شهر دهستان پیشکوه موگوئی
استان اصفهان شهرستان فریدون‌شهر بخش مرکزی شهرستان فریدون‌شهر دهستان چشمه لنگان
استان اصفهان شهرستان فریدون‌شهر بخش مرکزی شهرستان فریدون‌شهر دهستان عشایر
استان اصفهان شهرستان فلاورجان بخش پیربکران دهستان گرکن شمالی
استان اصفهان شهرستان فلاورجان بخش پیربکران دهستان سهروفیروزان
استان اصفهان شهرستان فلاورجان بخش مرکزی شهرستان فلاورجان دهستان ابریشم
استان اصفهان شهرستان فلاورجان بخش مرکزی شهرستان فلاورجان دهستان اشترجان
استان اصفهان شهرستان فلاورجان بخش قهدریجان دهستان گلستان (فلاورجان)
استان اصفهان شهرستان فلاورجان بخش قهدریجان دهستان زازران
استان اصفهان شهرستان شهرضا بخش مرکزی شهرستان شهرضا دهستان اسفرجان
استان اصفهان شهرستان شهرضا بخش مرکزی شهرستان شهرضا دهستان دشت (شهرضا)
استان اصفهان شهرستان شهرضا بخش مرکزی شهرستان شهرضا دهستان منظریه
استان اصفهان شهرستان شهرضا بخش مرکزی شهرستان شهرضا دهستان کهرویه
استان اصفهان شهرستان کاشان بخش قمصر دهستان جوشقان قالی
استان اصفهان شهرستان کاشان بخش قمصر دهستان قهرود
استان اصفهان شهرستان کاشان بخش مرکزی شهرستان کاشان دهستان کوهپایه (کاشان)
استان اصفهان شهرستان کاشان بخش مرکزی شهرستان کاشان دهستان میاندشت (کاشان)
استان اصفهان شهرستان کاشان بخش مرکزی شهرستان کاشان دهستان خرم‌دشت (کاشان)
استان اصفهان شهرستان کاشان بخش نیاسر دهستان کوه دشت
استان اصفهان شهرستان کاشان بخش نیاسر دهستان نیاسر
استان اصفهان شهرستان کاشان بخش برزک دهستان باباافضل
استان اصفهان شهرستان کاشان بخش برزک دهستان گلاب
استان اصفهان شهرستان گلپایگان بخش مرکزی شهرستان گلپایگان دهستان جلگه (گلپایگان)
استان اصفهان شهرستان گلپایگان بخش مرکزی شهرستان گلپایگان دهستان کنار رودخانه
استان اصفهان شهرستان گلپایگان بخش مرکزی شهرستان گلپایگان دهستان نیوان
استان اصفهان شهرستان لنجان بخش باغ بهادران دهستان چم رود
استان اصفهان شهرستان لنجان بخش باغ بهادران دهستان زیرکوه (لنجان)
استان اصفهان شهرستان لنجان بخش باغ بهادران دهستان چم کوه
استان اصفهان شهرستان لنجان بخش مرکزی شهرستان لنجان دهستان اشیان
استان اصفهان شهرستان لنجان بخش مرکزی شهرستان لنجان دهستان خرم‌رود (لنجان)
استان اصفهان شهرستان نائین بخش انارک دهستان چوپانان
استان اصفهان شهرستان نائین بخش مرکزی شهرستان نائین دهستان بافران
استان اصفهان شهرستان نائین بخش مرکزی شهرستان نائین دهستان بهارستان
استان اصفهان شهرستان نائین بخش مرکزی شهرستان نائین دهستان کوهستان (نائین)
استان اصفهان شهرستان نائین بخش مرکزی شهرستان نائین دهستان لای سیاه
استان اصفهان شهرستان نجف‌آباد بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد دهستان جوزدان
استان اصفهان شهرستان نجف‌آباد بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد دهستان صادقیه
استان اصفهان شهرستان نجف‌آباد بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد دهستان صفائیه (نجف‌آباد)
استان اصفهان شهرستان نجف‌آباد بخش مهردشت دهستان اشن
استان اصفهان شهرستان نجف‌آباد بخش مهردشت دهستان حسین‌آباد (نجف‌آباد)
استان اصفهان شهرستان نطنز بخش مرکزی شهرستان نطنز دهستان برزرود
استان اصفهان شهرستان نطنز بخش مرکزی شهرستان نطنز دهستان طرق رود
استان اصفهان شهرستان نطنز بخش مرکزی شهرستان نطنز دهستان کرکس
استان اصفهان شهرستان نطنز بخش امامزاده دهستان امامزاده آقاعلی عباس
استان اصفهان شهرستان نطنز بخش امامزاده دهستان خالدآباد
استان اصفهان